EVOLUTIE IS MAAR EEN THEORIE EN GEEN FEIT


°MISVATTING  : ” Het is maar een theorie” 

Deze eerste misvatting heeft te maken met het gebruik van verschillende definities voor “een theorie”.

1–> In het dagelijkse leven volgen we (onbewust) de definitie uit de Van Dale:  ” …een theorie is kennis die niet met praktische oefening verbonden is… ” Met andere woorden, een theorie is nog niet bewezen in de praktijk.

2…Maar in wetenschappelijke kringen staat theorie voor iets heel anders.

Een voorbeeld helpt om te begrijpen hoe wetenschappers tot een theorie komen.

a)Men start meestal met een observatie van een bepaald fenomeen, bijvoorbeeld het gras is groen.

b)Vervolgens wordt een (werk)hypothese geformuleerd die de observatie probeert te verklaren.

—>  In dit(voorbeeld) , geval zou men kunnen stellen dat gras groen is door een chlorofyl-molecuul.

Om deze hypothese te testen worden

a)  allerlei experimenten uitgevoerd waarbij het chlorofyl wordt verwijderd. En het blijkt dat chlorofyl inderdaad verantwoordelijk is voor de groene kleur van het gras.

De bevestiging van deze hypothese leidt tot de theorie dat gras groen is door de aanwezigheid van chlorofyl.

Deze theorie kan heel makkelijk onderuit gehaald worden. Wanneer iemand gras ontdekt dat groen is, maar geen chlorofyl bevat, dan moet de theorie herbekeken en mogelijk aangepast worden. Maar tot op heden heeft nog niemand deze ontdekking gedaan en houdt de gras-is-groen-door-chlorofyl-theorie stand.

Men kan het zelfs als een feit gaan beschouwen.

b) Daarnaast kan een goede theorie ook gebruikt worden om nieuwe hypothesen formuleren, die (indien de theorie correct is) ook bevestigd zullen worden.
Dit laatste is het geval voor de evolutie, op basis van de evolutietheorie kan men diverse hypothesen formuleren over domesticatie van dieren, verdeling van fossielen, de verspreiding van organismen, en meer recent, genetica.

Alle hypothesen die voortbouwen op de grote lijnen van de evolutietheorie werden steeds bevestigd. Dus de fundamenten van de evolutietheorie staan zeer stevig verankerd.

Bijvoorbeeld, volgens evolutie moeten we in het fossiele bestand steeds simpelere organismen tegenkomen naarmate we verder teruggaan in de tijd. En dit blijkt ook het geval.

Deze hypothese is nochtans zeer makkelijk onderuit te halen, er moet slechts één fossiel op de verkeerde plaats voorkomen. Zoals J.B.S. Haldane het mooi stelde: je kan de evolutie onderuit halen door een fossiel konijn terug te vinden in het Precambrium (een periode waarin er nog geen meercelligen bestonden). Tot op heden is dit nog niet gebeurd en houdt de evolutietheorie stand.

Dit geldt ook voor andere domeinen van de biologie, zoals vergelijkende morfologie, biogeografie en genetica.

°
Creationisten zeggen vaak  ;
“EVOLUTIE IS MAAR EEN THEORIE “
evolutie
1.- (Kort antwoord )
Evolutie is toch maar een “theorie”?
Achja, inderdaad evolutie theorie is  een theorie maar dan wél een  echte  legitieme  (natuur)wetenschappelijke theorie

(Satuka: ) ……“Alle (natuur)wetenschappelijke theorieën bewijzen zichzelf dag in dag uit in de praktijk, op kleine en grote schaal.
Terwijl je het bij religie meestal moet doen met “god wegen zijn ondoorgrondelijk.”
De keuze lijkt mij simpel, maar dat is waarschijnlijk te simpel geredeneerd “

GELOOF    & WETENSCHAP  & filosofische   grapjes  ….. 

http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/363-quid-est-veritas?-galilei-dawkins-en-de-waarheid.html

Deze religio proponent  ( ook  al  in Reformatorisch Dagblad )  begint met een aanval en een beschuldiging    😦 nml zijn rancuneuse onvrede met een boek dat zowat  het   ganse  confessionele   doctrinaire  religieuze santenkraam ,   en   woo-woo  ontmaskerd )

 Kees-Jan Schilt    schrijft

“Dawkins is ervan overtuigd dat hij gelijk heeft, en schroomt niet om in zijn aanvallen op religie de waarheid geweld aan te doen. Zijn The God Delusion is daarvan een schoolvoorbeeld,…..”

*uiteraard  bespreekt hij de argumenten van Dawkins in dat  vermelde  boek niet  … noch is hij in staat ze te ontkrachten  (heeft hij het boek van dawkins wel gelezen ? ) maar hij verondersteld  liever  dat iedereen van zijn lezers aanneemt dat Dawkins  zit te liegen(Dawkins is immers iemand die  verwikkeld zit in een  wereldwijd complot tegen het theisme ) 

en  Kees-Jan Schilt vervolgt :

” …..evenals  ; het verheffen van een “wetenschappelijke theorie”  tot feit.  ……Geen fysicus zal ooit beweren dat het Standaardmodel een feit is, maar louter de beste verklaring die we op dit moment hebben, de verklaring waarvan we denken dat deze de ontologische waarheid het dichtst benaderd.” 

(antwoord volgend uit “begrijpend lezen ” van het artikeltje )

a).- Wanneer men  zegt dat de” evolutie ” een feit  is gaat het om  een  waarneembaar  iets  … Net zoals de zwaartekracht een waarneembaar feit is ….

b).-  Een wetenschappelijke  theorie is uiteraard geen  onomstootbaar /onherleidbaar of onomzeilbaar   feit , maar demomenteel beste verklaring van allerlei feiten  die men op het ogenblik kent/ waarneemt /heeft waargenomen  

… Ook bij Dawkins is een “wetenschappelijke theorie”( en zeker de ev olutietheorie ) geen  “feit”…De bewijslast voor  evolutie is  zo overweldigend dat ze de status van een ‘feit’ heeft verworven, zoals Richard Dawkins  dat stelt, “dat even solide is als het ‘feit’ dat de aarde rond de zon draait.”

Dawkins’ uitspraak is bovendien  ( ion de context )  expliciet gericht tegen de wijdverspreide creationistische propaganda, die stelt dat de evolutietheorie ‘just a theory’ is, kortom, , een gissing, een ideetje, een gokje  

De auteur van het artikel   construeert  dus stiekem   een stroman die hij vervolgens makkelijk kan afbranden en behaalt daarmee een goedkoop succesje bij zijn “vooringenomen  gelovige ” lezers , die zijn overtuigingen versterkt ziet 

c) –> hier speelt  dus  iets ander mee …. IMHO   ….” theorie”  ( in de betekenis die de creationist  eraan geeft )is  gelijk aan een  bewering of een gokje ….en evenwaardig aan gelijk welk ander gokje … het is maw ook  slechts een opinie en vooral ook  een geloof (weliswaar een “slechter” geloof  dan het aangehangen  goed-geloof van de lezer ) ….. Dat onstaat omdat het woord “wetenschappelijke ” en” theorie ”  in feite , hier  worden ge-“bruikt” opdat ze  van   de  partijdige lezer-volgeling   de dagdagelijkse betekenissen  zouden meekrijgen … een semantische truuk dus  (waarbij voor sommigen zelfs de pejoratieve  kwalificatie “wetenschap” = anti-religie , kan  worden  getriggerd    )    …. Het zijn dus  ; code woordjes wiens specifieke  betekenis   als “bekend ” in die millieus  , worden veronderstelt 

Feit is hierbij    : Er wordt dus niets betoogd of beargumenteerd in het artikel  …. alleen maar versterkt wat reeds aanwezig is  , in de minds van de kudde  ….. 

‘d)- In feite is evolutie theorie  een (in haar momentane   staat  , de beste (provisionele en partieele )   wetenschappelijke verklaring voor de feiten  van de waarneembare(en waargenomen )  evolutie  , de(kontroleerbare en  herbestudeerbare ) diversiteit van het fossielen verslag  , de genetische fossielen in de genomen   en de( divers rangschikbare)   geneste hierarchieen  van de extante biodiversiteit 

OPMERKING  : 

bij alles hierboven   dient opgemerkt  dat   : 

-“Micro evolutie ”  is waarneembaar :   Macro evolutie is alleen maar een  langdurige optelsom van  de  tussentijdse resultaten van  allerlei  open ended  micro-evolutie processen   binnen  een afstammingslijn( een productie band )

– Het proces dat beiden drijft is hetzelfde  ….  alleen  zijn de resultaten  (= een monster /staal   ergens uit de produktielijn) anders  al naar gelang   de tijd dat  het proces   bezig is  …..

2.-Zwaartekracht -theorie is ook maar “Theorie ”
(All physics textbooks should include this warning label disclaimer ?   )

“This textbook contains material on Gravity. Universal Gravity is a theory, not a fact, regarding the natural law of attraction. This material should be approached with an open mind, studied carefully, and critically considered”

Gravity is “Only a Theory”

3.- Ook het periodiek systeem ( van mendeljev ) in de scheikunde is maar een theorie
Kort gezegd  is  : 
een theorie een stelling die wordt gestaafd door overtuigend bewijs, en wordt voor waar aangenomen totdat een  niet( binnen de theorie ) te verklaren  tegenvoorbeeld gegeven wordt. Bovendien wordt een gevallen theorie niet meteen opzij geschoven  .ook het tegenvoorbeeld  moet stand houden en gebaseerd zijn op de wetenschappelijke methode en zolang er geen betere theorie is die zowel de feiten van de oude  theorie als de tegenvoorbeelden beter verklaard blijft de oude theorie(onder redelijk voorbehoud )  van kracht  
_____________________________________________________________________________________________________
 

Wat is een theorie?

Een theorie is een wetenschappelijk model waarmee waarnemingen worden beschreven. Het doel van een theorie is daarbij de onderlinge samenhang van de waarnemingen te kunnen begrijpen.

De juistheid, en zelfs de compleetheid van een theorie kan nooit sluitend bewezen worden, zoals is aangetoond door Gödel (http://nl.wikipedia.org/wiki/G%F6del).

Met een theorie kunnen echter wel voorspellingen gedaan worden.Deze voorspellingen kunnen getoetst worden met waarnemingen.Als de voorspellingen blijken te kloppen met de waarnemingen wint de theorie aan waarde. Uit de wetenschapshistorie blijkt echter  dat veel theorieën ooit vervangen werden door een andere. Een goede nieuwe theorie dient echter ook alle vorige correct gebleken voorspellingen goed te voorspellen.Bovendien verklaart ze meer dan de oude theorie ( met name ook de feitelijke tegenvoorbeelden die de oude theorieeen op losse schroeven zette  ) Bron(bewerkt ) : Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie)

Uiteraard begrijpen we dat niemand alle kennis bezit, en alle bestaande theorieen kent. Wetenschapsfilosofen ,  natuurkundigen en wiskundigen  kijken echter graag hoe ( en inhoeverre )  houdbaar een theorie is. Uiteraard wordt van degene die de theorie poneert  verwacht dat hij/zij tegenargumenten van vooral  mede-wetenschappers /peers(uit zijn eigen vakgebied )     serieus neemt, en hierop zijn/haar theorie aanpast danwel erkent dat de  geponeerde  “theorie” niet houdbaar is wanneer dit blijkt uit  zowel  inconsistenties die corroboratie niet toelaten   .als uit empirisch te dokumenteren  tegenvoorbeelden en  tastbare  bewijsstukken   

PEER  REVIEW

Gezien er in het verleden diverse malen  ontelbaar veel  theorien zijn geponeerd   “die niet eens een theorie genoemd mogen worden “(althans   volgens het  gepubliceerde  ,  gequote deel,/ vrijgegeven uitreksel  ….etc …. )  en de bedenker van de “theorie “tegen-argumenten negeerde, moet er  strenger gemodereerd worden in die gevallen waar  een theorie(gedeeltelijk)  wordt gepubliceert   die blijkens   de reacties  van de peers   niet houdbaar is  en /of foutief  bevonden ; zeker wanneer  de bedenker ervan  niet inhoudelijk ingaat op die reacties of niet bereid het volledige werk ter inzage te leveren  wanneer dit door “peers” ter bestudering wordt gevraagd  .

Wat Stephen Hawking zegt over theorieen

a theory is a   GOOD  theory if it satisfies two requirements:

It must accurately describe a large class of observations on the basis of a model that contains only a few arbitrary elements, and it must make definite predictions about the results of future observations.”

He goes on to state…

“Any physical theory is always provisional, in the sense that it is only a hypothesis; you can never prove it. No matter how many times the results of experiments agree with some theory, you can never be sure that the next time the result will not contradict the theory. On the other hand, you can disprove a theory by finding even a single observation that disagrees with the predictions of the theory.”

Wat de (Engelse) Wikipedia zegt over theorieen

Often the statement “Well, it’s just a theory,” is used to dismiss controversial theories such as evolution, but this is largely due to confusion between the scientific use of the word theory and its more informal use as a synonym for “speculation” or “conjecture.”

In science, a body of descriptions of knowledge is usually only called a theory once it has a firm empirical basis, i.e. it

 1. is consistent with pre-existing theory to the extent that the pre-existing theory was experimentally verified, though it will often show pre-existing theory to be wrong in an exact sense,
 2. is supported by many strands of evidence rather than a single foundation,( N >1 ) ensuring that it probably is a good approximation if not totally correct,
 3. has survived many critical real world tests that could have proven it false,
 4. makes predictions that might someday be used to disprove the theory, and
 5. is the best known explanation, in the sense of Occam’s Razor, of the infinite variety of alternative explanations for the same data.

This is true of such established theories as evolution, special and general relativity, quantum mechanics (with minimal interpretation), plate tectonics, etc.

Model-prediction-observation flowchart

°
EVOLUTIETHEORIE
 is een van de sterkste (natuurwetenschappelijke ) theorieen die we kennen ….en is tot de dag van vandaag nog  steeds  niet gefalsifeerd

EVOLUTIETHEORIE  is  ondertussen    een  (o.a.) biologische theorie met nuttige toepassingen ,  geworden 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/bergstrom_05

-Evolutie  ispireerde  op grote schaal ”  de  levenswetenschappen  en  de  (vooral ) genetische wetenschap, op basis waarvan allerlei nieuwe medische en ecologisch verantwoorde  bepripsmatige  toepassingen worden ontwikkeld en bepaalde ingrepen mogelijk worden en/of de oorsprong van allerlei defecten en mankementen in onze levensloop en  zelfs ons gedrag  kunnen worden ontdekt  in onze   afstammingshistorie(waar ook eventuele oplossingen kunnen liggen = bijvoorbeeld de honger naar vet en suikers was in onze prehistorie  erg voordelig maar in onze huidige tijd van overvloed  en vooral ook  zittend leven ,  nefast  )  .

Creationisten die evolutie niet willen aanvaarden als feit ; leven buiten de werkelijkheid . .. en dat kan gevaarlijk zijn 

-Tegenwoordig is   de  evolutietheorie  ook   een  zeer belangrijk  integraal  “onderdeel ” van de  genetica en de biotechnologie

-Tevens is er een ander fenomeen dat je kan zien als een vorm van evolutie,( maar dan met ‘menselijke selectie’ in plaats van ‘natuurlijke selectie’): het fokken en temmen van wilde dieren, zoals katten, honden, paarden, etc.

Deze dieren zijn allemaal geselecteerd op hun eigenschappen, en zijn als gevolg daarvan prima aangepast op een manier zoals wij dat willen. In de natuur werkt het precies hetzelfde, maar dan zonder een ontwerper.( = wel een ” blind ” watchmaker )

__________________________________________________________________________________________________

Dit is een veelgehoorde misvatting. 
Alsof theorieën ‘slechts’ theorieën zijn: speculaties die wel eens onwaar zouden kunnen zijn.
Nou is structurele twijfel een belangrijk uitgangspunt in de wetenschap, en iedere theorie zou wel eens onwaar kunnen zijn, maar er zijn theorieën die wel heel strak in het zadel zitten.
En de evolutietheorie is er zo een.

Bijna zo sterk in het zadel als de stelling van Pythagoras.
Aan die stelling twijfelt niemand: A kwadraat is B kwadraat plus C kwadraat.
Dat kunnen we bewijzen, en dus twijfelt niemand eraan.De evolutietheorie is bijna even onbetwijfelbaar waar als de stelling van Pythagoras. 
Als er sprake is van variatie tussen organismen, als eigenschappen overerven van ouder op kind, en als er sprake is van een struggle for life (een harde wereld waarin slechts een deel van de organismen lang genoeg leeft om voor nageslacht te zorgen), dan is er ook sprake van een evolutieproces.
Daar is geen speld tussen te krijgen.Er gebeurt heus onderzoek naar hoe het proces van evolutie zich afgewikkeld heeft en zich nu nog steeds afwikkelt: 
Hoe kan het dat de degenkrab de afgelopen miljoenen jaren zo weinig is veranderd ?
En hoe zit het met de evolutie van de vijgenwesp? – om maar wat de noemen.
Er zijn heus nog wel  onduidelijkheden en  veel  onzekerheden.
Maar de evolutietheorie zelf staat als een huis.

______________________________________________________

(CREATIONISTEN  ° “(er is)GEEN  “BEWIJS ” voor de  Evolutietheorie  “

1. auteur ; Detected destiny

‘Bewijs’ in de vorm van ‘100% zekerheid’ bestaat niet in de natuurwetenschappen.

Niet in de natuurkunde, niet in de scheikunde en niet in de biologie. Enkel binnen de axiomatische  systemen  van de wiskunde en de  formele  logica zijn dingen 100% te bewijzen. (1)

Alle andere natuurwetenschappen moeten het doen met aanwijzingen.

Vandaar dat er ook wel gesproken wordt van empirische wetenschap. Uit allerlei waarnemingen wordt met behulp van inductie een hypothese opgesteld. Vanuit die hypothese kan men vervolgens door deductie voorspellingen doen aangaande nieuwe waarnemingen. Door vervolgens deze waarnemingen te verrichten kan een hypothese worden geverifieerd of gefalsificeerd.

Een hypothese die vele malen op dergelijke wijze getest is wordt vervolgens verheven tot theorie. Dit is de ‘hoogste’ status dat een verklarend systeem in de wetenschap kan bereiken. Het vaak gehoorde argument ”evolutie is slechts een theorie en geen feit” komt derhalve voort uit onwetendheid of onbekendheid met de wetenschappelijke terminologie.

Een feit of een wetenschappelijke wet (zoals de bewegingswetten van Newton) is een beschrijvend systeem. Zo’n wet kan overigens best foutief zijn zoals wel bleek uit de verbetering die Einstein hierin aanbracht. Toch blijft men dit wetten noemen. Een feit of wet is dus niet ‘hoger’ dan een theorie maar iets totaal anders.

Even een voorbeeld om het wat duidelijker te maken:

“Alles valt naar de beneden” = feit

  
“Massa heeft de eigenschap de ruimtetijd te buigen, waardoor massa’s elkaar aantrekken volgens de inverse kwadratische vergelijking van Newton” = theorie

De gravitatiewet van Newton luidt

F =G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}

(2)

Analoog hieraan kan men stellen:

“Alle levende organismen ( tegenwoordig dus de kruin van extante organismen ) stammen af van één ( de stam) of enkele voorouders”( de (verborgen)  wortels )  = feit


Voortplanting ( zowel sexuele als  asexuele replicatie )met modificaties ( = mutaties in de programmatura  ) veroorzaakt deze diverse afstammings-resultaten ” = theorie

Wetenschap begint dus altijd met waarnemingen en feiten. Vervolgens wordt gepoogd om een rationele, natuurlijke verklaring voor de waargenomen feiten te vinden. In het geval van de evolutietheorie stuitten de 19e eeuwse wetenschappers onder andere op het volgende:

– Levende dieren kunnen gerangschikt worden volgens een genestelde fylogenetische hiërarchie. ( geneste hierarchie ) 
– In oude aardlagen worden andere dieren dan de thans levende aangetroffen en hoe ouder de aardlagen hoe groter de verschillen.
– De geografische spreiding van fossielen die lijken op thans levende dieren komt grotendeels overeen met de spreiding van deze gelijkende dieren.
– Dieren gebruiken niet de volledige voortplantingscapaciteit van hun soort.
– Dieren vertonen een welhaast oneindige variatie in kenmerken.
– Nakomelingen lijken doorgaans meer op hun ouders dan op andere dieren uit de populatie.
– De indeling is soorten, subsoorten en variëteiten is vaak willekeurig. Het is vaak niet duidelijk of een bepaalde populatie nu een zustersoort, een subsoort of een variëteit van een andere, al eerder beschreven, soort is. M.a.w. er zijn geen duidelijk afgebakende grenzen aan een soort. Dit geldt in gelijke mate voor hogere classificatieordes.
– Etc.

Voor al deze waarnemingen hebben wetenschappers geprobeerd een plausibele, logische, eenduidige, simpele verklaring te vinden. Deze verklaring werd voor het eerst duidelijk omschreven door Charles Darwin in zijn boek “On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”.

Sindsdien is zijn theorie aan vele testen en potentieele falsificaties onderworpen, maar tot op de dag van vandaag is er niets gevonden dat deze theorie tegenspreekt. Sterker nog, bij elke test werd de theorie juist verder geverifieerd, waardoor er tegenwoordig nog nauwelijks getwijfeld wordt aan de juistheid van zijn theorie.
Zoals er overigens ook weinig twijfel meer bestaat over de juistheid van de zwaartekrachttheorie, de atoomtheorie en de quantumtheorie.

Hier is een link waarin een aantal van deze tests voor macro-evolutie worden beschreven en uitgelegd:

http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc

Het enige argument van creationisten is vaak “ik vind het niet plausibel genoeg, kunnen jullie het niet nog wat plausibeler maken?” Misschien moeten ze eens wat wetenschapsfilosofie van Popper lezen. Wat zij wilenl is een theorie bewijzen door verificatie. Popper heeft duidelijk gemaakt dat dit een illusie is. Er kunnen nog zoveel aanwijzingen zijn die in overeenstemming zijn met een theorie, altijd kan er achter de horizon iets liggen dat nog niet ontdekt is en dat de theorie ontkracht.

Dit is dan ook de reden dat wetenschap een tentatief karakter heeft. Wetenschappelijke   theorieën zijn  o.a.  gebaseerd op de kennis die wij op dit moment bezitten en kunnen dus altijd veranderen door het vinden van nieuwe feiten.


Maar wat maakt de ene theorie dan beter dan de andere theorie?
Een aantal eigenschappen zijn hiervoor van belang. Zoals ik al gezegd heb, iedere potentieelee falsificatie die een theorie ‘overleefd’ versterkt de theorie. Verder is het van belang dat een theorie zo simpel mogelijk(parsimonie = of althans geen onnodige premissen of “entiteiten ”  bevat )  is en zoveel mogelijk verklaard.
Wat dat laatste  betreft zou je de evolutietheorie de keizer onder de theorieën kunnen noemen.
De vergissing die creationisten maken is dat ze starten vanuit de theorie en vervolgens menen dat er voor deze theorie bewijzen in de vorm van feiten gevonden moeten worden. (beginnen met genesis ……en een onderbouwing hiervoor willen vinden in de natuur). ……. Dit is juist de omgekeerde wereld.
Wetenschap in het algemeen, en wat betreft de evolutietheorie in het bijzonder,  werkt andersom.
De evolutietheorie is een verklaring voor de biologische werkelijkheid, gebaseerd op aanwijzingen die per definitie incompleet zijn.Als je een andere verklaring hebt die recht doet aan al onze waarnemingen en deze op een betere manier verklaart en voorspelt dan de evolutie dan zou ik die graag horen.
Maar tot dusver blijft de evolutietheorie de meest eenvoudige en best verklarende theorie over het ontstaan van diversiteit in levende organismen.
°
(1)HET GAAT NIET OM “WISKUNDIG BEWIJS ” of iets dergelijks  ( dat is een stroman weergave van het creationistische standpunt )   maar     ( zegt de creationist )   “(natuur) Wetenschap, moet noodzakelijk( en  vooral uitsluitend ) experimenteel/empirisch zijn. “
°
(Dat is tegenwoordig   de   echte   standaard  eis/tegenwerping     van    het  huidige   creationisme.)
°
“Alleen experimenten geven echt bewijs, takken van wetenschap die het (evolutionair) verleden bestuderen leveren  ‘alleen maar een theorie’  Waar je ook een andere theorie tegenover kunt zetten. ”
¨°
En  daar doen de  leerboeken schrijvende  creationisten   Junker en Scherer ook aan mee  , waarmee ze in een klap al het historisch bewijs (fossielen, DNA-verwantschap, systematiek) kunnen wegstrepen.
°
-In de systematiek doe je niet aan experimenten;  want  hoeveel biologie wil  de creationist  eigenlijk   wegstrepen? Die houding is bekend in de filosofie  als het   logisch empirisme, (Wiener Kreis. )
Een weg die bewezen dood loopt.(3)

°

Niet alleen in biologie, maar ook in cosmologie is dit een doodlopende weg.

Maar het is wel ZOOO gemakkelijk als argument 

-Er wordt natuurlijk heel wat af geexperimenteerd/gemeten in de meeste wetenschappen, en ook in de cosmologie.
Denk aan de LHC (experimenteel), maar ook aan grote telescopen (empririsch), en aan simulaties van de vorming 
van struktuur in het heelal (toch ook experimenteel, ook als is het via een computersimulaties).

Modellen gelden bij creationisdten niet als experimenteel, en werk met de grote telescopen zal ook wel niet
als experimenteel worden beschouwd

Nochtans
Elk experiment is gebaseerd op een model, ook al vindt je natuurlijk ook dingen die je niet verwacht. 

°

-Fossielen moet je altijd  wél interpreteren.(deze opmerking over fossielen  wordt ook gemaakt door jonge aarde creationisten!(YEC) …..maar wordt  door hen gezien als een  “zwakte” omdat je altijd een andere interpretatie( zelfs een tegengestelde en/of een belachelijke   )  kunt geven  ….In hun ogen zijn  interpretaties van fossielen (gewoonlijk ook nog eens gedegradeerd tot  “erg kleine  fragmentjes” )  slechts “voorbeeldjes van verhaaltjes spinnen ” —>erger nog  = het zijn veelal   jackolopian  phantasies en   ook wel frauduleuze “artistic impressions “ter verdediging van een ideologietje ( Noot 1 )

°

Maar echte  fossielen  zijn /blijven wel tastbaar ( en massaal )  aanwezig ( in musea en verzamelingen )  en  zijn  daardoor heronderzoekbaar

°
De fossielen zelf blijven dus waarneembaar bewijsstukken(met dokument status )   , zijn  daarom  empirisch tastbaar   en  opnieuw onderzoekbaar  ( ze kunnen bijvoorbeeld met nieuwe technieken nieuwe gegevens opleveren   .voorbeeld zijn computer aided scannings en reconstructies ) Er worden zelf  regelmatig  nieuwe  soorten ontdekt in de depots vol opgeslagen en nog niet onderzochte ,niet volledig  uitgeprepareerde , en  zelfs  vergeten   fossielen ….

°

Trouwens
alle empirische wetenschap moet  steunen op  samenhangende   syntheses  van  interpretaties van haar gegevens  , anders is het slechts postzegels verzamelen … een verzameling losse feitjes in een rariteitenkabinet  

°

Je weet natuurlijk niet absoluut of Tiktaalik inderdaad de “rechtstreekse ” voorouder is van de vierpotigen…
Er zit ten slotte geen kaartje met  administratieve   geboortebewijzen  bij zo’n fossiel.

°
In Junker en Scherer worden verwante groepen gedefinieerd op basis van onderlinge vruchtbaarheid.(het biologische soortbegrip )

°

Dat lijkt triviaal maar is het zeker niet. 
Want  door dit als enige  geldige  definitie van soort te aanvaarden  kan je dus niets zeggen over fossielen.
Zo wordt met een klein statement een heleboel wetenschappelijk vergaarde data in de speculatieve hoek 
weggezet. 

°

Bedoelen creationisten dan dat ze fossielen willen zien vormen voor hun eigen ogen ?
°

Creationisten bedoelen dat ze voor hun eigen ogen een vlieg willen zien evolueren uit een worm.
– Het staat letterlijk zo in Junker & Scherer (ergens bij de bespreking van selectie,)

°
(Noot 1)
(voorstander van een   aan  Creato’s verwant  standpunt  – )  
“…..De naam THEORIE houdt al in dat het puur een verhaal is om bepaalde aanwijzingen tot 1 logisch geheel te breien.
Feitelijk is het dus geen wetenschap (want daarin bewijs je dingen) maar geloof (want daarin neem je dingen aan die niet bewezen zijn, zoals ook God).
 
antwoord  ; 
Maar  feitelijk komt het er op neer dat iemand met dit soort meningen  er geen weet van heeft  wat  het begrip ” theorie” inhoudt in de (natuur)wetenschap.
°
1. Theorievorming is een wetenschappelijke bezigheid.
Natuurlijk kan je theorievorming ook op een onwetenschappelijke manier bedrijven, maar dat doet hier niets aan af:
Theorievorming en het begrip theorie zijn fundamenteel onderdeel van het domein der wetenschappen.
°
2. Een theorie is geen verhaal om bepaalde aanwijzingen tot 1 logisch verhaal te breien.
Sterker nog: een theorie is niet eens een aannemelijke verklaring voor bepaalde aanwijzingen.
Haal de begrippen theorie en hypothese niet door elkaar.
°
Wiskundige bewijsvoering is iets anders dan(natuur)wetenschappelijke bewijsvoering in het algemeen.
Dus nee, je hoeft het niet bij wiskunde alleen te laten.
Het barst van de bewijsstukken ( evidenties ) voor de evolutie-theorie.
°
3. Het hoofddoel van wetenschap is niet het bewijzen van zaken.
Het is bovendien niet zo dat als een activiteit niet direct gericht is op bewijzen, het geen wetenschap is.
Wel kan je uitspraken doen over de wetenschappelijkheid van onderzoek, theorievorming, bewijs, etc.
Daar zijn bibliotheken over volgeschreven, dus zoek dat maar uit.
°
4. Voorzover de evolutietheorie niet “bewezen “is, is er wel bijzonder veel empirisch materiaal dat de hypotheses uit de evolutietheorie ondersteunt. 
Daar tegenover staat geen enkele onomstotelijke weerlegging van de evolutietheorie op methodologisch juiste (wetenschappelijke) gronden.
°
5. De evolutietheorie is tegenwoordig wel degelijk op een wetenschappelijk correcte manier geformuleerd.
Ook wordt er veel wetenschappelijk correct onderzoek gedaan naar (de voorspellingen van) de evolutietheorie.
Dat de evolutietheorie niet wetenschappelijk zou zijn is een leugen of een uitspraak van iemand die niet weet waar hij het over heeft.
°
6.- Vanuit een wetenschappelijke visie is de evolutietheorie stevig met feiten onderbouwd, terwijl dit voor creationisme niet opgaat.
Ook is evolutie waargenomen, en is creatie nimmer waargenomen.
°
7.-iedere wetenschappelijke ‘waarheid’ is een stelling waarvan het tegendeel (nog) niet bewezen is/maar waarvan empirisch toetsen mogelijk is .
°
Dat maakt de stelling (tijdelijk )aannemelijk in zoverre ze beter is dan haar alternatieven ( KISS / parsimonie )
en dat doet de meerderheid dan ook: die stelling aannemen als voorlopige consensus .
De evolutietheorie beschrijft een proces wat we waarnemen.
De evolutietheorie beoogt niet meer te beschrijven dan dat.

(bijvoorbeeld) De oorzaak en oorsprong van leven zijn een stuk gecompliceerder, en wijst ook (nog) niet specifiek in een richting.
Totdat er iets concreets te vertellen is zal de wetenschap weinig over abiogenesis zeggen of vast stellen.
°
HET POSTMODERNE-VAATJE : 
( postmodernen / en ook wel  Feyerabend  “everything goes ” )
Creato’s
” …. Het is  toch te dom voor woorden om te denken dat de ene theorie ‘beter’ is dan de ander.”
°
Nee dat is niet te dom voor woorden.
°
Waarom de evolutietheorie een veel betere verklaring is voor het leven op aarde dan het scheppingsverhaal is uitstekend te onderbouwen.
Het is eerder te dom voor woorden, of een gebrek aan kennis van zaken om te roepen dat creationisme en/of ID theorieën even geldig zijn.
°
Het creationisme is geeneens een theorie, het probeert alleen maar op achterbakse wijze de evolutie-theorie te beschadigen.
Ik heb namelijk nog nooit een creationist ook maar één steekhoudend argument naar voren zien brengen die niets te maken had met het afkraken van andere theorieën.
°
Creationisme   heeft zelf géén enkele , laat staan wetenschappelijke waarde, en draagt in het geheel niet bij aan de menselijke kennis.
°
De evolutie theorie vergelijken met het scheppingsverhaal is een appels-peren verhaal.
Vaak wordt gebrek aan bewijs van historische juistheid van de evolutietheorie aangehaald.
°
Ten eerste toont dat de juistheid van de schepping niet aan.
°
Ten tweede is dat ook niet het belangrijkste.
°
Het belangrijkste argument voor de evolutie en tegen de schepping is natuulijk dat je met de evolutie veel meer kunt verklaren dan met de schepping.
°
Je kunt bovendien ook experimenten doen met soorten die je in een afgesloten ecosysteem laat leven en dan constateren dat ze gedrag vertonen dat ook door de evolutietheorie wordt voorspeld.
¨°
De schepping biedt helemaal geen mogelijkheden om zulke voorspelling te doen.
Dat laatste is een belangrijk verschil tussen geloof en wetenschap….
No way dat creationisme net zo onwaarschijnlijk is als de evolutieleer!
°
Creationisme is vele malen onwaarschijnlijker!
En ik geloof niet dat er ook maar iemand is die met het werk van Popper en andere wetenschapsfilosofen in zijn achterhoofd volmondig durft te beweren dat de evolutieleer en het creationisme even waarschijnlijk zijn.
°
Voor het scheppingsverhaal is geen enkel bewijs, je moet maar aannemen dat het zo is.
Daarom heet het ook het geloof ….
°
l.- Het is heel erg dom om met onbewijsbare( = niet toetsbare ) argumenten ten strijde te trekken tegen iets waar wel “bewijzen “( of evidenties ) voor zijn, ongeacht het onderwerp van discussie.
2.-Geloven is het beantwoorden van vragen met onbewijsbare aannames.Probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen .
3.- Waar wetenschap ophoudt, begint geloof.—> Het is een subjectieve en persoonlijke opvulling van de “gaten “
4.- Je kunt simpelweg religie en wetenschap niet samenvoegen.
°
–>Alleen al om het feit dat geloof van onbetwijfelbare en onbevraagbare dogma’s uit gaat.
°
–>Het verschil tussen een wetenschap en een geloof is dat wetenschap slecht op basis van geldige logica en algemeen herhaalbare waarneming haar aannames aanhoud; maar geloof geen logica noch herhaalbare waarnemingen NODIG heeft( of er zich uitsluitend dient aan te houden ) , per definitie ….
 °
Dat de gelovige creationist  eens  zijn  horizon verbrede ; 
Laat die om te beginnen eens iets lezen over wetenschappelijkheid.
*Over falsificatie vs. verificatie.
*Over wat de evolutietheorie nu wel of niet zegt
°
Ik denk dat de creationist   eerst maar eens heel veel moet gaan lezen om te begrijpen hoe wetenschap in elkaar zit, en waarom wetenschap zo in elkaar zit.
°
Het verwerpen van het creationisme op wetenschappelijke gronden heeft  ook  helemaal niets te maken
*met intolerantie of bekrompenheid.(= GEEN OPEN GEEST  )
 Want een zodanig “open geest ” dat de  hersenen eruit vallen wens ik niemand toe ….
*Het heeft zelfs niets te maken met atheisme of theisme
 (2)CREATIONIST
“De mechanica van Newton beschrijft fenomenen die we dagelijks kunnen zien en meten. […] Ik neem deze dingen waar, wil weten hoe het werkt en kan bevestigen dat de mechanica van Newton deze zaken (tot op zeker hoogte) nauwkeurig beschrijft. […] Dat is allemaal pure empirische wetenschap; het beschrijft de werking van zaken die we waarnemen. […] In die zin alleen al is het duidelijk wat het principiële verschil tussen de mechanica en evolutietheorie is: evolutietheorie beschrijft processen die we niet kunnen waarnemen en de mechanica wel.”
°
(Antwoord van Roel )bron
Comment “16
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/229811
Er is echter heel veel dat we niet  direct kunnen waarnemen. Niemand heeft ooit een elektron gezien. Of gamma-straling. Of een zwart gat.
Maar toch mogen we aannemen dat ze bestaan, vanwege bepaalde effecten die ze hebben die we wèl waar kunnen nemen.(indirect dus

Indirecte aanwijzingen  zoals bijvoorbeeld  :
de waargenomen   schommelingen  in planetenbanen  hebben  ooit  geleid tot de ontdekking van  toen nog niet bekende planeten in het zonnestelsel )

°

In de evolutietheorie zijn  die indirecte aanwijzingen  alle nu levende organismen, fossielen en andere sporen.
Aan de hand daarvan stel je een theorie op.
En zolang er meer en meer gegevens boven water komen en zolang je theorie niet in strijd is met die gegevens, is de theorie betrouwbaar.Zo werkt wetenschap, de evolutiebiologie incluis. 
Dacht de creationist  soms   dat het er in de fysica anders aan toe ging?

 °
 zaterdag 19 december 2009
De theorie die een feit werd

Gerard Bodifee verwijst naar Newtons fysica, een briljante theorie die sinds Einstein achterhaald is, om te waarschuwen dat ook de inzichten van Darwin niet onweerlegbaar zijn.

Kan zijn,” zegt MAARTEN BOUDRY, “maar zoals de zwaartekracht na Einstein niet is verdwenen, zal ook evolutie blijven bestaan. “

Gerard Bodifee probeert in deze krant (De  standaard 12 december) een kritische balans op te maken van het Darwinjaar, maar slaat hier en daar de bal mis.

Volgens Bodifee is evolutie geen feit, zoals de Britse evolutiebioloog Richard Dawkins beweert, maar slechts een theorie. Niemand kan met zekerheid zeggen wat de toekomst brengt voor de evolutietheorie, aldus Bodifee, en we hoeven maar naar het lot van Newtons fysica te kijken om dat beseffen.

Echter, wetenschappelijke kennis mag dan al feilbaar zijn, zelfs wanneer een onwankelbaar geachte theorie het onderspit moet delven, zoals Newtons fysica voor de algemene relativiteitstheorie van Einstein, worden op zijn minst de ‘fenomenen gered’.
De zwaartekracht hield niet op te bestaan toen Einstein zijn theorie formuleerde, net zomin als de zichtbare verschijnselen die ze veroorzaakt.

Bodifee moet een onderscheid maken tussen evolutie en biologische adaptatie als feiten en natuurlijke selectie als onderdeel  van een verklarend mechanisme.

Het is best   mogelijk – hoewel weinig waarschijnlijk – dat we in de toekomst radicaal nieuwe wetenschappelijke inzichten verwerven over de mechanismen achter evolutie, maar de gemeenschappelijke afstamming van de soorten zelf is boven elke twijfel verheven. (4)

De bewijslast voor evolutie is dus zo overweldigend dat ze de status van een ‘feit’ heeft verworven, zoals Richard Dawkins stelt, dat even solide is als het ‘feit’ dat de aarde rond de zon draait.
Dawkins’ uitspraak is ook expliciet gericht tegen de wijdverspreide creationistische propaganda, die stelt dat de evolutietheorie ‘just a theory’ is, kortom, een hypothese, een gissing, een ideetje.

Sociaal darwinisme

Frappanter is echter Bodifees bewering dat het ‘doelgericht handelen’ bij mensen en dieren de ‘onvolledigheid’ van de moderne evolutietheorie aantoont.
Als ons vermogen tot doelbewust handelen niet door een gradueel proces van evolutie en natuurlijke selectie is ontstaan, waar komt het dan volgens Bodifee wél vandaan?

Evolutionaire biologen, neurologen en psychologen buigen zich al decennia lang over de evolutionaire wortels van ons intentioneel gedrag, onderzoek dat Bodifee klaarblijkelijk is ontgaan.
Denk bijvoorbeeld aan de evolutionaire benadering van intentionaliteit door de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett.

Even merkwaardig is Bodifees these dat intentioneel handelen niets met oorzaken te maken heeft.
Mocht dat zo zijn, dan zou hij ’s morgens niet eens zijn bed uit geraken om opiniestukken te schrijven, aangezien zijn intentie daartoe geen causaal verband heeft met zijn handelen.

Bodifee roept wetenschappers ook op om eens duidelijk te maken dat de natuurlijke mechanismen van meedogenloze selectie geen model mogen staan voor ons moreel handelen of het inrichten van de samenleving.

We zijn benieuwd welke wetenschapper volgens Bodifee tijdens het afgelopen Darwinjaar een dergelijk onversneden ‘sociaal darwinisme’ heeft gepredikt.
Diezelfde Richard Dawkins bijvoorbeeld, die vaak als ‘ultradarwinist’ bestempeld wordt, schreef meermaals dat hij een ‘gepassioneerde anti-Darwinist’ is wanneer het politiek en moraliteit betreft.
Dat standpunt deelde hij met zijn grote rivaal Stephen Jay Gould, hoewel beiden het vaak oneens waren over bepaalde wetenschappelijke aspecten van de theorie.
Uit biologische feiten kunnen we immers geen morele waarden afleiden.

Daarbij moeten we ons vanzelfsprekend proberen te ‘distantiëren van bepaalde natuurlijke reflexen’, zoals Bodifee schrijft; maar evenzeer kunnen we andere omhelzen.

Ook onze vermogens tot empathie en samenwerking zijn immers geëvolueerde ‘natuurlijke reflexen’, zoals Darwin al vermoedde, die pas begrijpelijk zijn vanuit het besef dat we een zeer sociale diersoort zijn.

MAARTEN BOUDRY 
Wie? Onderzoeker aan de UGent, schrijft samen met collega Stefaan Blancke.
Wat? Evolutie is niet zomaar een theorie, maar een feit. 
Waarom? De bewijslast is overweldigend. 

°
(4)   (CREA “s menen  dat )  De Basis van de theorie van Darwin is inderdaad   grondig ( tot onherkenbaarheid ) toe veranderd  /herwerkt ;  het is een volslagen andere   nieuwe gissing geworden  en een demonstratie van  inlegkunde binnen een vooringenomen  ideologie 
_
Another error: 
the  basics principles   of the   theory of evolution   are  being seriously revised….
°
Wrong.
The five main tenets (=  hulptheorieeen ) proposed by Darwin( and remembered by E. Mayer ) —the fact of evolution, its gradualism, the splitting of lineages (speciation), common ancestry (the reverse side of the speciation coin), and natural selection(together with modifications caused by mutations  and other means as  LGT   etc …. ) as the cause of “adaptive” features—have stood the test of time. Yes, we are still arguing about stuff like group selection, but that’s the sign of a healthy paradigm, which is a fruitful paradigm.”

 (3)    12-02-2009 Meneer_Opinie

Volgens Karl Popper is een theorie pas een echte wetenschappelijke theorie als je op basis van de theorie voorspellingen kunt doen die the controleren zijn. Sommige mensen beweren dat je op basis van de evolutietheorie geen voorspellingen kunt doen en dat de evolutietheorie dus geen echte wetenschappelijke theorie is. Die mensen hebben ongelijk. Je kunt op basis van de evolutietheorie toetsbare voorspellingen doen en dat is ook al gedaan.
Toen in 1953 bekend was hoe DNA in elkaar stak, begonnen biologen uit te zoeken hoe DNA codeerde voor aminozuren. Het zou 14 jaar duren, tot 1967, voor die code werd gebroken. Tijdens die periode werden verschillende voorspellingen gedaan over de code, allemaal gebaseerd op de evolutietheorie.
Sterker, door slechts enkele makkelijk te kweken proefdierensoorten te gebruiken bij het onderzoek en ervan uit te gaan dat die representatief waren voor alle levensvormen, gingen onderzoekers er, impliciet of expliciet, vanuit dat de evolutietheorie correct was.
Immers, volgens de evolutietheorie stammen “alle “levende wezens(vooral “alle”  met sexuele voortplanting )   af van één voorouder, dus als de evolutietheorie correct was, was het zo goed als zeker dat de DNA-code universeel zou zijn.
Je zou dus voor het onderzoeken van de code net zo goed het DNA van een fruitvliegje als dat van een Afrikaanse olifant kunnen gebruiken
.Nu heb je voor het kweken van één olifant duizenden bananen nodig terwijl je met één banaan duizenden fruitvliegjes kunt kweken. Daar komt bij dat een olifant een generatietijd heeft van 15 jaar en een fruitvlieg een generatietijd van 10 dagen en dat er nog nooit iemand vermorzeld is door een fruitvlieg.
En omdat wetenschappers geen helden zijn, maar wel altijd een beperkt budget en veel haast hebben, besloten ze om met fruitvliegjes te gaan werken.
Voor werk aan typische plantengenen is later de zandraket (een snelgroeiend plantje) populair geworden en er wordt ook veel gewerkt met een rondwormpje dat makkelijk te kweken is
.In 1957 publiceerde Brenner een stuk in Nature waarin hij voorrekende dat een code met drie basen de meest simpele en ekonomisch  effectiefste is
Omdat wetenschappers ervan uitgaan dat leven evolueert door middel van toeval en selectie, zou de kortst mogelijke code het meest waarschijnlijk (minst onwaarschijnlijk) zijn. Twee basen was te kort en vier is al onnodig lang en dus onnodig gecompliceerd. Uit Brenner’s berekeningen volgde ook dat die codes elkaar niet konden overlappen, met andere woorden, de laatste letter van het ene triplet kon niet tegelijk de eerste letter zijn van het volgende triplet. De voorspelling was dus dat de code drie basen lang zou zijn.In 1961 schreven Crick en collega’s een artikel waarin ze voorspelden dat er ook een start en een stop code nodig waren om eiwitten te maken.Ook dit was gebaseerd op de evolutietheorie.
In 1963 publiceerden Hindegardner en Engelberg een artikel in Science waarin ze expliciet uitlegden waarom, volgens de evolutietheorie, alle levensvormen dezelfde codes moesten gebruiken en dat eventuele verschillen alleen zouden voorkomen tussen groepen die heel lang geleden uit elkaar gegaan waren. Met andere woorden, drie voorspellingen over de code, allemaal expliciet gebaseerd op de evolutietheorie.In 1967 werd de code eindelijk gebroken en konden de voorspellingen gecontroleerd worden. En inderdaad, de code bleek drie basen lang en er waren aparte stop- en start-codes. Ook bleken vrijwel alle levensvormen dezelfde code te gebruiken en waren het groepen die al heel lang geleden afgesplitst waren, zoals ééncellige ciliaten, wier DNA-code in enkele details verschilde van die van de andere  zogenaamde  “hogere” levensvormen.
De evolutietheorie voldoet dus aan de definitie van Popper:
je kunt op basis van de theorie weerlegbare voorspellingen doen.
Bovendien waren alle drie de voorspellingen uitgekomen en daarmee was de evolutietheorie (alweer) gestaafd.
 ________________________________________________________________________________________________
De evolutietheorie  wordt in vraag gesteld:
Is evolutie een feit?

In de wetenschap draait het om statistiek en waarschijnlijkheden, daarbij steunend op observaties van feiten.

Wel, het beschouwen van ‘evolutie’ als een feit steunt hierbij op een onnoemelijk groot aantal aan dergelijke feitelijke observaties, waarvan er tot nu geen enkel feit is dat ondubbelzinnig aantoont dat ‘evolutie’ zoals we die kennen, verkeerd zou zijn.

Er zijn wel observaties die tonen dat evolutie niet altijd op een eenvoudige manier verloopt, zoals men vroeger zou gedacht hebben, en we kennen nog niet alle details over hoe evolutieve processen zich voor alle organismen hebben afgespeeld. Maar, dit zijn telkens verfijningen van onze kennis over hoe evolutie zich heeft afgespeeld, en vormen geen bewijzen dat evolutie (en dus ook de evolutietheorie) als algemeen feit verkeerd zou zijn.

Universiteit Gent

Universiteit Gent

Prof. Dr. Dominique Adriaens 
Docent Vakgroep Biologie, Hoofd onderzoeksgroep ‘Evolutionaire Morfologie Vertebraten’ en Directeur Museum voor Dierkunde

°

Is evolutie niet meer dan  een ‘theorie’?

Fedor Steeman ( Chim-chim ) (UPDATE )

Is evolutie niet meer dan een ‘theorie’ en dus geen bewezen feit? Anders zou het wel ‘evolutiewet’ heten!

In het dagelijks gebruik betekent een ‘theorie’ veelal een ideetje, een gissing, iets wat men vermoedt. In de wetenschap is een theorie echter veel meer dan dat! Je kan iets pas een theorie noemen als het een kloppende, samenhangende verklaring kan geven voor een wijde reeks fenomenen. Een theorie mag door geen enkele waarnemingen worden tegengesproken, maar er juist door bevestigd. Er wordt dan gezegd dat een theorie wordt ondersteund door empirisch bewijsmateriaal.

Dat bewijsmateriaal hoeft niet per se te bestaan uit directe waarnemingen, maar zijn vaak ‘indirecte waarnemingen’. Bewijsmateriaal (in het engels: evidence) is niet hetzelfde als ‘bewijs’ (in het engelsproof). Voor absolute bewijzen moet je niet bij de natuurwetenschappen zijn. Zo heeft bijvoorbeeld niemand ooit echt met eigen ogen een atoom gezien, maar het bestaan ervan wordt afgeleid uit het gedrag van materie. De atoomtheorie is dus niet absoluut bewezen, maar materie gedraagt zich altijd op een manier die voorspelbaar is op basis van die theorie, wat een bevestiging is van de juistheid ervan.

Voorspelbaarheid

De voorspelbaarheid is een belangrijke eigenschap van een theorie. Een theorie moet de mogelijkheid geven voorspellingen te doen die alleen vanuit die theorie (en niet ook vanuit andere, rivaliserende theorieën) gedaan kunnen worden. Je kan dan d.m.v. bijvoorbeeld laboratoriumexperimenten nagaan of die voorspellingen ook uitkomen. Als ze uitkomen dan is de theorie ‘ondersteund’ ofwel ‘gecorroboreerd’, ten koste van andere theorieën die iets anders voorspelden. Komen de voorspellingen niet uit dan is men genoodzaakt de theorie te verwerpen en hij is dus ‘gefalsificeerd’.

Een theorie vormt ook een kader voor ongetoetste ondertheorietjes, ofwel hypothesen, die dan vervolgens op dezelfde manier getoetst kunnen worden. Succesvolle hypothesen kunnen uiteindelijk zo goed ondersteund raken dat ze tot theorie verheven worden.

Een natuurwet is niet een theorie die ‘bewezen’ is. Zoals ik al uitlegde kunnen theorieën nooit absoluut bewezen worden. Een natuurwet is een waarneming die altijd opgaat, bijvoorbeeld alles valt altijd naar beneden. Je hebt echter een theorie nodig om een verklaring te geven voor die altijd-opgaande waarneming, bijvoorbeeld de zwaartekrachttheorie.

Evolutie een wetenschappelijke theorie

Hoe zit dat met de evolutietheorie? Er zijn twee belangrijke componenten van de evolutietheorie: 1. Natuurlijke selectie, en 2. Gemeenschappelijke afstamming. Natuurlijke selectie kunnen we in de natuur waarnemen en we kunnen ons ook een kleinschalige evolutionaire verandering gewaarworden.

Gemeenschappelijke afstamming veronderstelt dat de evolutie heel geleidelijk over miljoenen jaren alle levende soorten heeft voortgebracht uit eenvoudigere voorouders. De hoofdmoot van dit evolutieproces, dat ingrijpende veranderingen in organismen heeft teweeggebracht, heeft zich daarom reeds voltrokken in de periode v처처r het begin van de menselijke geschiedschrijvingen, die immers pas duizenden jaren oud is. Dit proces kan dus niet direct worden waargenomen en er kunnen ook niet echte laboratoriumexperimenten mee gedaan worden. Toch is er wel degelijk een aanzienlijke hoeveelheid empirisch bewijsmateriaal voor gemeenschappelijke afstamming. Hoe kan dat?

Processen en gebeurtenissen die zich in het verleden hebben plaatsgevonden laten heel vaak sporen na. Als er bijvoorbeeld een moord gepleegd heb je niet alleen een lijk, maar ook een moordwapen, vingerafdrukken, getuigenverklaringen, etc. etc. Gerechtelijke rechercheurs (forensic detectives) zijn specialisten in het opvissen van uiterst minimale sporen (zoals stof vezeltjes e.d.) die nog al eens tot de daders hebben geleid.

Een grootschalig proces als evolutie heeft natuurlijk ook heel veel sporen nagelaten in de eerste plaats in de organismen zelf, die immers de produkten zijn van dit proces. Organismen zijn namelijk op basis van hun overeenkomsten te rangschikken op een manier waaruit hun verwantschap valt af te leiden. Deze verwantschap is natuurlijk een aanwijzing voor gezamelijke afstamming op een of ander tijdstip in het verleden, net zoals je verwantschap met broers en zussen duidt op afstamming van je ouders, en je verwantschap met neven en nichten duidt op afstamming van je grootouders.

Het sterkste bewijsmateriaal voor evolutie komt toch in de vorm van de fossielen. Het fossielenbestand bestaat uit de versteende overblijfselen van wezens die ooit geleefd hebben en vormt daarmee een soort naslagwerk voor de veranderingen die zich hebben plaatsgevonden. Op basis van de evolutietheorie kan je dus voorspellen dat er tussenvormen of overgangsvormen hebben bestaan tussen min of meer verwante levende wezens die mogelijk als fossiel bewaard zijn gebleven. Welnu, deze ‘fossiele tussenvormen’ worden en masse gevonden. Voor voorbeelden kan ik je verwijzen naar deze pagina over dit onderwerp: Hoezo geen tussenvormen?

Conclusie  //  Dat evolutie een theorie is betekent dus dat het de enige kloppende, samenhangende verklaring is voor wat we waarnemen in de natuur en dat het wordt ondersteund door empirisch bewijsmateriaal. Fossiele tussenvormen en homologe overeenkomsten (op zowel morfologisch als moleculair vlak) zijn de belangrijkste bronnen van bewijsmateriaal voor gemeenschappelijke afstamming.

In feite

17-12-2007 Tomaso Agricola
In het leven is er sprake van feiten. In de wetenschap ook.
In tegenstelling tot het woord ‘wet’ bedoelen we over het algemeen ook hetzelfde met het woord feit.
Er kan echter verschil zijn in de mate van zekerheid over dat feit. Volgens de National Academy of Sciences van de VS is een feit een observatie die bij herhaling is bevestigd en practisch gezien als waar kan worden geaccepteerd.
Of, zoals Stephan Jay Gould het uitdrukte
In science, ‘fact’ can only mean ‘confirmed to such a degree that it would be perverse to withhold provisional assent’.
Een feit in de wetenschap is dus gebaseerd op herhaalde bevestiging door gegevens (door directe waarneming, of door het afleiden van het feit uit de data). Dat maakt de claim van ‘het is een feit dat…’ zoveel sterker in de wetenschap.Er zit echter een maar aan.
In de wetenschap is de waarheid nooit af.
Wat vandaag wordt geaccepteerd als feit moet misschien morgen worden aangepast, of verworpen (nou ja, morgen, gezien de eis van herhaalde bevestigen kunnen we misschien beter spreken van volgende week).
Regelmatig zien we dat details worden aangepast, soms omdat er meer waarnemingen toegevoegd worden, maar meestal omdat de waarnemingen steeds beter, steeds precieser worden.(1)

Feiten die zich bij herhaling hebben bewezen worden zelden later nog verworpen.

Als wetenschapper moet je hierin evenwicht zien te vinden. Evenwicht tussen de zekerheid die het feit bied, en de zekerheid dat je niet zeker weet of het feit echt helemaal ‘waar’ is.

Oftewel, niets is zeker.
°
Het is de wet
12-12-2007
Wanneer we aan een wet denken dan denken we meestal aan een bepaald voorschrift. Een geschreven text die bepaald hoe je je zou moeten gedragen. En overtredingen worden meer of minder streng gestraft. In de (natuur)wetenschappen spreken we ook van wetten (denk bijvoorbeeld aan de wet van de zwaartekracht). In tegenstelling tot onze maatschappelijke wetten zijn wetenschappelijke wetten geen wettend die je kunt breken. Het zijn wetten die een beschrijving geven van de werkelijkheid.Volgens de National Academy of Sciences van de VS is een natuurwet een generalisatie over hoe sommige aspecten in de natuurlijke wereld zich onder bepaalde omstandigheden gedragen.Het schrijft dus niet voor, maar het beschrijft en voorspelt.
Wanneer je leest dat iets of iemand de wetten van de natuur overtreedt is dat dan ook onzin vanuit een wetenschappelijk standpunt.
Wanneer een observatie niet is zoals een natuurwet voorspelt, dan kunnen er 3 dingen aan de hand zijn:
1. De observatie is een illusie, of is niet juist geïnterpreteerd.
2. Het geobserveerde vond plaats buiten de specifieke condities die bij de omschrijving van de wet horen.
3. De wet is niet goed geformuleerd.
De ervaring leert dat de laatste de minst waarschijnlijke is.
Een mooi voorbeeld zijn de misverstanden die ontstaan bij de tweede wet van de thermodynamica.
(De tweede wet van de thermodynamica wordt vaak door creationisten als “bewijs” aangehaald om evolutie te verwerpen)
Vrij vertaald zegt die wet dat de entropy (‘chaos’) van een gesloten systeem dat niet in evenwicht is, in de loop van de tijd zal toenemen en naar een maximaal evenwicht gaat.
De condities zijn hier zeer duidelijk vastgelegd.
Er mag geen sprake zijn van een externe energiebron (een gesloten systeem). Als dat het geval is zal de chaos toenemen, totdat er een evenwicht is ontstaan.Dit betekent dat locale toenames in orde niet worden ontkend (sneeuwkristallen uit water).
De wet is ook niet van toepassing (!) op levende organismen, omdat die energie aan hun omgeving onttrekken en dus een open systeem zijn.
De wet is ook niet van toepassing op de aarde an sich, omdat er een enorme externe energiebron is (de zon) die een deel van zijn energie op de aarde straalt, waar ze wordt opgevangen.
De tweede wet zegt dus niet dat het onmogelijk is om, via natuurlijke oorzaken, tot een (locale) toename in orde te komen.
Een natuurwet is geen wet die zomaar overtreden(2) kan worden.
Gebeurt het toch, dan is er meestal is er iets mis met de observator, de observatie of de omstandigheden waaronder het fenomeen optrad.
Heel soms is er iets mis met de wet.
Maar, in tegenstelling tot onze maatschappelijke wetten krijgt de overtreder geen boete, maar wordt de wet aangepast.
de klassieke oude wetten waren als een schakelaar: ja of nee.
Quantummechanica was een revoluie:
de onzekerheid werd ingevoerd!!

In theorie…
18-12-2007

Met het gebruik van het woord theorie in de wetenschap is het net als met het woord wet.

Het betekent iets anders dan in de normale omgangstaal.
Wanneer je in het dagelijks leven het woord theorie gebruikt (als je het al gebruikt, ik gebruik het zelden, maar dat kan ook zijn omdat ik wetenschapper ben) betekent het vaak een situatie waarin er gebrek is aan gegevens die de theorie ondersteunen.
Wanneer het wordt gebruikt betekend het meestal iets in de trant van Ik denk dat het zo is dat… of Het zou kunnen zijn dat…


In de wetenschap betekent het woord theorie iets anders. Laten we de National Academy of Sciences van de VS er nog maar eens bij halen.
Die omschrijft een theorie als een goed onderbouwde verklaring van een bepaald aspect van de natuurlijke wereld die feiten, wetten, afgeleide conclusies daaruit, en geteste hypotheses onder 1 hoed weet te brengen.

Wetenschap is namelijk niet alleen het zoeken naar feiten (het zogenaamde erwtentellen, er zitten overigens heel veel erwtentellers in het vak), maar probeert ze ook te verklaren (de erwtentellers met een wetenschappelijk vraag in het achterhoofd).
Wanneer een verklaring zo goed is dat het veel van die feiten aan elkaar weet te koppelen, dan kan het op den duur een theorie genoemd worden.
Met een goede wetenschappelijke theorie kan de wereld niet alleen beschreven worden, maar ook begrepen.

Hoed u dus voor diegenen die een wetenschappelijke theorie afdoen als ‘maar’ een theorie. (3)
Zij proberen u een rad voor ogen te draaien of een oor aan te naaien. Zij spelen een spelletje met woorden en proberen de indruk te wekken dat het hier gaat over een niet al te serieus te nemen speculatie, terwijl het eigenlijk gaat om het allerhoogste wat men in de ( theoretische ) wetenschap kan bereiken.

Hypothetisch gezien…

19-12-2007 Tomaso Agricola
Als laatste van de grote 4 in de wetenschap (na feittheorie, en wetde hypothese.
Een goede theorie beschrijft en verklaart de werkelijkheid en neemt daarmee alle tot nu toe bekende feiten mee.
Een nog betere theorie is in staat om getest te worden, en dit is het punt waar hypotheses om de hoek komen kijken.Een hypothese volgens de National Academy of Sciences van de VS is een stelling over de natuurlijke wereld die op de 1 of andere manier getest kan worden.
( testbaar betekent in het wetenschaps-filosofisch jargon = Een goede hypothese moet falsifieerbaar zijn

Dat testen kan op verschillende manieren.

Je kunt een experiment doen waarbij, wanneer de hypothese klopt, de uitkomst van het experiment voldoet aan de verwachting van de hypothese.
Een andere mogelijkheid is om vanuit de hypothese generalisaties of voorspellingen af te leiden over tot nu toe niet geobserveerde feiten en dan de nodige observaties te doen om te kijken of de generalisaties of voorspellingen kloppen.
* De eerste mogelijkheid is duidelijk.
Een experiment is meestal een manipulatie in het laboratorium, maar soms ook in de wereld daarbuiten, en de uitkomst wordt geobserveerd en ganalyseerd.
* De tweede mogelijkheid
wordt vooral gebruikt in wetenschappen waarbij directe manipulatie, door afstanden in tijd en ruimte (astronomie, geologie, etc…), niet zo voor de hand liggen.Wanneer de voorspellingen worden bevestigd, dan ondersteunt dat de hypothese.
Als de voorspellingen niet kloppen dan klopt de hypothese niet en moet hij worden aangepast of, in het ergste geval, moet men hem laten vallen.
Wanneer een hypothese wordt aangepast kan ze vervolgens weer getest worden met nieuwe experimenten.

Het verwerpen van een hypothese betekent niet automatisch dat de theorie waaronder de hypothese viel ook moet worden verworpen, omdat hypotheses vaak betrekking hebben op een klein deelgebiedje van een theorie.

(1) (vrij naar kommentator K )

Je kan ook zeggen dat het een tijdelijke (provisionele ) benadering is totdat uitbreiding( verfijning / bijsturing van de technieken van de ( en uitvinding van nieuwe )waarneming :korrel -grote ) van de feiten iets anders aantoont.

(2) Aad ( van oorsprong natuurkundige )

Er kan dus (binnen een zeker percentage) ‘overtreden’ worden.
Het is immers statistiek geworden…
Dat verklaart veel van de spraakverwarringen..
Volgens mij…

(3) Meneer Opinie

Het is misschien ook wel aardig om op te merken dat alle, maar dan ook alle, herzieningen en verfijningen van de evolutietheorie het resultaat zijn van kritisch onderzoek door wetenschappers die de evolutie al (als ” feit ” ) accepteren en niet door ID-ers of bijbelbestudeerders.

(4) ( vrij naar kommentator Blauw Oog )

Je kunt tienduizend voorbeelden (waarnemingen van voorvallen ) hebben waarbij steeds hetzelfde gebeurt (bijvoorbeeld: bij het opgaan van de zon komt de boer naar het hok om de kip te voeren), maar dat wil niet zeggen dat je de uitkomst bij de tienduizend-en1-ste keer met zekerheid kunt voorspellen (op zekere dag krijgt de kip geen eten maar wordt ze het).

( Aanvullende opmerking )

David hume heeft deze problematiek tond moeilijkheden en beperkingen van de door ( zelfs bij volmaakte waarneming ) empirisme verkregen kennis , al vroeg onderkend , beschreven en geevalueerd
De wetenschap steunt – heb ik althans geleerd – bij gebrek aan beter inderdaad op het herhaaldelijk nemen van experimenten en baseert daar dan wetenschappelijke theoriën op.

De extrapolerende kip uit het voorbeeld kwam in elk geval bedrogen uit.

Ik denk dat de kunst vaak is om het verschil te ontdekken tussen wetenschappelijke theorieën en pseudo-wetenschappelijke theorieën.

Dat is – zeker voor de niet-wetenschapper – vaak helemaal niet zo eenvoudig.

Claim CA201:Evolution is only a theory. It is not a fact.

: Evolutie is ook maar een THEORIE 

bronhttp://evolutie.blog.com/2100609/#cmts

Zolang de EvolutieTHEORIE geen overtuigend en onomstotelijk bewijs levert, schaar ik het net als de Scheppingstheorie onder GELOOF…. Laten we ophouden te doen alsof de Evolutietheorie de waarheid is. Als belastingbetaler vind ik dat het niet meer dan normaal is dat mijn kinderen OOK de Scheppingstheorie onderwezen krijgen op school. Of laat de Evolutietheorie onderwezen worden tijdens de Godsdienstlessen.

*Het woordje “theorie” opvatten als een “mening”, getuigt van weinig weten over wetenschap. Creationisten hebben over het algemeen ook weinig kaas gegeten van wetenschapsfilosofie, zoals ook maar weer blijkt.

Het “Evolutie is ook maar een THEORIE” argument CA201 wordt meestal gevolgd door CA202:

EvolutieTHEORIE is niet bewezen. Aangezien de antwoorden er ook bij staan, hoef ik ze hier niet te herhalen

Daarop volgt meestal ‘evolutie is ook een geloof net als religieus geloof’. Deze bewering kan ik niet vinden in de Index, maar ze is eigenlijk niets anders dan CA202.

Daniel Dennett

“If somebody wants to put a sticker in this book, saying that it presents a theory, not a fact, I would happily concur. … The proposition that God exists is not even a theory, … That assertion is so prodigiously ambiguous that it expresses, at best, an unorganized set of dozens or hundreds -or billions- of quite different possible theories, most of them disqualified as theories in any case, because they are systematically immune to confirmation or discomfirmation” (page 311)

Hier brengt Dennett nog een nieuw aspect naar voren: het is verdomd moeilijk een goede wetenschappelijke theorie te construeren! Zeker van de omvang van de evolutietheorie.
Dus het is een eer om evolutie een THEORIE te noemen! Maak maar eens een wetenschappelijke theorie die geschikt is om alle verschijnselen in de biologie te verklaren en die bovendien mee kan groeien met nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen!
De huidige evolutietheorie heeft een ontwikkeling van 150 jaar doorgemaakt. Wat de evolutietheorie is staat in de handboeken. Het nieuwste evolutiehandboek is dit jaar verschenen met de weinig verrassende titel ‘EVOLUTION’ (Barton, Briggs, Eisen, Goldstein, Patel, 2007).
Ook daar, zelfs daar, worden standaard bezwaren tegen evolutie behandeld (pagina 76 en verder).
Het is onbegonnen werk om alle boeken en sites waarin bovengenoemde misverstanden behandeld worden op te noemen, maar goed nog ééntje dan: Evolution vs. Creationism van Eugenie Scott (2005)
met name hoofdstuk 1 over wat wetenschap is en hoe het werkt en wat wetenschappelijke theorie챘n zijn (op pagina 14)

Eugenie Scott Eugenie Scott (°1955), een antropoloog, is sinds 1987 voorzitter van de “National Center for Science Education”. Zij is een algemeen erkende deskundige omtrent de twistpunten tussen de evolutieleer, het creationisme en de “Intelligent Ontwerp”-beweging. In 2004 verscheen van haar het boek “Evolution vs. Creationism. An Introduction” (Greenwood Press), waarvan in 2005 een nieuwe uitgave verscheen (University of California Press). In 2006 publiceerde ze samen met Glenn Brauch de anthologie “Not in Our Classroom. Why Intelligent Design is Wrong for Our Schools” (Beacon Press).

Eugenie Scott schreef ook de inleiding van het in 2006 door de “National Science Teachers Association” uitgegeven boek “Virus and the whale: exploring evolution in creatures small and large”. Deze inleiding (“Introduction”) geeft in een kort bestek (4 bladzijden) op een weloverwogen wijze haar ideeën weer over de relatie tussen de evolutieleer en de godsdienst(en). Deze inleiding kan men volledig lezen op de webstek:

http://www.nsta.org/main/pdfs/store/pb196xweb.pdf

Men kan ook een uiteenzetting (ongeveer 44 minuten) van haar horen  op  de website:

http://www.pointofinquiry.org/?p=47

en dan tikken op “DOWNLOAD MP3”.

evolution: evolution theory
Evolution: Fact and Theory 

By Richard E. Lenski
An ActionBioscience.org original article
Evolution evidence
On our site, Michael Benton’s article on evolutionary transitions provides further evidence.
http://www.actionbioscience.org/evolution/benton2.htmlEvolution, Science, and Society
This document was prepared by representatives of several professional societies, and it describes how the understanding of evolution has contributed to medicine, agriculture, and other sciences. Concrete examples are explained and illustrated. Available in pdf format from:
http://www.amnat.org/The Tree of Life
This multi-authored and distributed project summarizes the millions of different species that have evolved during the billions of years of life on Earth. Evolutionary history is represented as a branching tree, with shorter or longer links between all species depending on their relationship.
http://phylogeny.arizona.edu/tree/phylogeny.htmlRadiometric dating
One of the most difficult, but important, points to understand about evolution is the tremendous age of the Earth. This paper describes the physical principles of radiometric dating used to obtain the ages of rocks, including those containing fossils, and it concludes that these methods are very reliable. Written by a self-identified Christian geologist “to promote greater understanding and wisdom on this issue within the Christian community.”
http://www.asa3.org/ASA/resources/Wiens.html
NIH online lectures
National Institute of Health offers four Evolution and Medicine lectures that are online for free viewing.
http://www.nigms.nih.gov/News/Meetings/EvolutionSeries2006.htm

Wetenschappelijk analfabetisme
 Aug 19, ’07
De reactie van van veel gelovigen is kenmerkend voor de gemiddelde
“creationist” en gelijkdenkenden.
Die mensen hebben echt geen flauw benul van de wetenschappelijk status van evolutie en de ouderdom van de aarde, waardoor ze denken dat het slechts een van de mogelijke opvattingen is en dat een ‘verwetenschappelijkte’ versie van de scheppings- en zondvloedmythe uit Genesis een even plausibel alternatief is.
 
Daarnaast komt het idee van ‘teach both sides of the story’ op veel mensen intuïtief eerlijk over.
Wat deze mensen niet weten, is dat er geen ‘both sides’ zijn,—> wetenschap is niet democratisch ( of minstens  een systeem waarbij de waarheid  gelijk zou  staat aan het meest behaalde aantal  stemmen  over een bepaalde mening of intentie ) 
* Het idee dat Genesis enige betrouwbaar biologisch, geologisch of kosmologisch inzicht geeft, is al lang geen serieuze wetenschappelijk optie meer.
Helaas is dat blijkbaar aan veel mensen ontgaan
a) wil men uberhaupt de oorsprong en ontwikkeling van het leven wetenschappelijk benaderen? 
Voor bijbelaars is het antwoord uiteraard : nee.
b)Maar ook veel mensen begrijpen niets van de wetenschappelijke methode, waarin de geloofwaardigheid van een theorie op de basis van vergelijking met de empirie bepaald wordt.
Dat is althans in de natuurwetenschappen het geval.
Een standaardvoorbeeld is de overgang van de klassieke mechanica (Newton) naar relativitietstheorie en quantummechanica.
—> In de sociale wetenschappen betekent “theorie” meestal niets anders dan een te evalueren en te wensen
“demarche of doeleinde  “.
Veel leken, benaderen de evolutietheorie alsof het een sociologisch model is: je kijkt naar die” theorie” en zegt dan,of je het een leuke theorie vindt of niet. De een vindt een schilderij van Picasso mooi, een ander vindt een geschilderde schutting mooier.
Op die manier dus.
De notie dat de evolutietheorie een natuurwetenschappelijke pretentie heeft, en dat de geloofwaardigheid van die theorie door vergelijking met de empirie bepaald moet worden, is bij dit soort leken volledig afwezig.
Daardoor begrijpen zij niet, waarom de evolutietheorie geloofwaardiger zou moeten zijn dan Genesis.
Dat is alsof een rechter twee verdachten voor zich krijgt, die beiden van de zelfde misdaad beschuldigd worden, waarbij de rechter echter geen enkel bewijsmiddel tot zijn beschikking heeft, maar wel tot een oordeel moet komen.
Wie wordt er dan veroordeeld?
De armste, of de zwartste, etc. van de twee verdachten?
De conclusie hieruit is, denk ik, dat het algemeen publiek zich een oordeel over de evolutietheorie wil aanmeten, maar darbij  toch geen benul heeft ( of  zelfs wenst te hebben ) van natuurwetenschap.
Iemand als Cees Dekker maakte daar  in zijn intelligednt design  tijd dankbaar gebruik van.
Boerenbedrog heet zoiets.
Ook   Intelligent Design beweert  dat
“de evolutieleer slechts een theorie is.”
Dat klopt.Maar het is wél een “wetenschappelijke” theorie 
Net zoals zwaartekracht een theorie is.
En inderdaad, een theorie mag je ontkrachten. Alleen moet men  ook  dat doen volgens de wetenschappelijke methode .
 
DAt gaat zo:
je formuleert een andere theorie.
Dan zoek je één (of meerdere) concrete situaties op waarin de ene theorie zegt dat er “zus en zo” moet gebeuren en de andere “dit of dat”.
Oftewel: je zoekt een situatie op waarin beide theorieën  verschillende,( let op de term), observeerbare consequenties hebben ….
.Bijvoorbeeld:
medici geloven dat verkoudheid veroorzaakt wordt door een virus.
Ik geloof dat verkoudheid veroorzaakt wordt door in de regen lopen.
De oplossing: we nemen twee groepen.
De ene groep besmetten we met het virus waarvan we denken dat het verkoudheid veroorzaakt, de andere groep laten we geheel virusvrij( en kompleet “ontsmet “)  in de regen lopen. het resultaat?
De eerste groep brengt de komende week hoestend en proestend door, de tweede groep blijft kwik en monter.
Of andersom. Of beiden.
Wat de uitkomst ook is, in het wetenschappelijke proces test je je hypotheses door te kijken naar observeerbare consequenties van je theorie.

Maar ID’ers kunnen dat niet.
ID bevat namelijk geen observeerbare consequenties.
De kern van ID is namelijk: “als het te complex is om te snappen, dan MOET het wel door een superieur wezen gemaakt zijn”.

En die zin is een validering achteraf.
Die nbovenstaande   ID- zin zeggen is precies hetzelfde  als  Lingo kijken, en als je het woord niet weet je mond houden totdat de deelnemers het raden en dan roepen: “zie je wel, dat dacht ik al!”.
Intelligent Design is dus onwetenschappelijk.
Maar het is ook nog eens pertinente onzin.
Intelligent ontwerp?
Welke intelligentie ontwikkelt (ik houd het even bij mensen):- een blindedarm?
– een hoofd van een baby wat groter is dan het geboortekanaal?
– een netvlies in het menselijk oog wat voor een aardig groot gedeelte onbruikbaar is omdat de oogzenuw ervoor langs loopt?
‘dentale malocclusie’, dat wil zeggen, een scheef gebit, iets waar de mensheid als geheel in bijna epidemiologische vormen last van heeft en andere zoogdieren niet?
Welnu, u kunt de lijst wel zelf  afmaken.
Al deze ontwerpfouten zijn er de getuige van dat als er een intelligente ontwerper was, dan heeft die intelligente ontwerper ons ontworpen op zijn vrije dag.
of
Die intelligent designer was behoorlijk tipsy toen hij ons maakte. Evolutie kan dergelijke idioterieën( en zelfs  ineengeflanste   noodoplossing en/of prutsers-design  ) aan ons lichaam prima verklaren zonder te hoeven verwijzen naar een aan drank en drugs verslaafde God.

Mijn hemel. Moet u eens kijken.
Wederom een bewijs van slecht intelligent ontwerp: het raakt me zo dat ik niet eens een coherent of scherp stuk heb geschreven.
Mon dieu wat een slecht idee, dat ID!

Het is toch maar een theorie     //KOEN MARTENS,EVOLUTIE -BIOLOOG /Eos april 2007

‘Darwins’ evolutieleer kan op dit moment nog niet als ‘volledig waar’ aanvaard worden, het is en blijft tenslotte maar een theorie.’

Dat argument hoor je vaak gebruiken door tegenstanders van evolutietheorie, zoals creationisten of de meer recent geevolueerde vorm hiervan, de aanhangers van de Intelligent Design-theorie. Het argument werd ook gebruikt in rechtzaken in de Verenigde Staten, onder meer in Kansas, waar de rechters oordeelden – al dan niet op basis hiervan – dat daarom ook het genesis-verhaal in biologielessen moest onderwezen worden. Wat is hiervan aan? Waarom denken mensen dat de evolutieleer ‘maar’ een theorie is?

In de eerste plaats bestaat het idee dat de biologen onderlmg het niet eens raken. Discussies kunnen hoog oplopen, zoals bijvoorbeeld tussen Richard Dawkins en Stephen J. Gould. Het leek er soms op alsof die twee al vechtend over straat rolden. Uiteraard is er in een actieve discipline heel wat discussie.

Zo is er bijvoorbeeld geen consensus onder biologen over het (de) exacte mechanisme(n) waardoor organische evolutie de huidige rijke diversiteit kon produceren en dat nog steeds doet.

Aanhangers van de Moderne Synthese (ook neodarwinisten genoemd, zoals Dawkins) houden het erbij dat evolutie de gekende drietrapsraket is:

toevallige mutaties creeren nieuwe genetische variatie,

*deze worden via Mendeliaanse wetten overgeerfd en

*wanneer natuurlijke selectie — Darwins voornaamste bijdrage aan evolutieleer – daar op populatieniveau op inwerkt, ontstaan nieuwe adaptaties.

Neodarwinisten houden het erbij dat dit de enige vereiste mechanismen zijn om alle bouwplannen, alle vormen en kleuren, geluiden en geuren in dieren, planten en micro-organismen te verklaren.

Andere evolutiebiologen, zoals Gould, hebben een meer pluralistische visie, en aanvaarden ook andere evolutionaire mechanismen, bijvoorbeeld bepaalde epigenetische processen (overerving van kenmerken op andere manieren dan via DNA-codering) of symbiogenese (het versmelten van genomen wat tot een nieuw organisme kan leiden).

pluralisten –>

http://bioinfo.med.utoronto.ca/Evolution_by_Accident/What_Is_Evolution.html

http://bioinfo.med.utoronto.ca/Evolution_by_Accident/Evolution_Fact_and_Theory.html

Ondanks deze verschillen in opinie over hoe evolutie werkt, zal geen enkele zinnige bioloog het bestaan van evolutie zelf ontkennen.

Maar dat laatste wordt vaak over het hoofd gezien, en volgens de publieke opinie twijfelen biologen dus zelf nog aan de evolutieleer.

Ten tweede is er het eeuwige misverstand over wat wetenschappelijk onderzoek eigenlijk inhoudt.

DE waarheid bestaat niet in onderzoek.

Wetenschap is twijfel. Altijd en opnieuw. We stellen hypothesen zo op dat ze ontkracht kunnen worden, anders is er geen vooruitgang.

Wat betekent de vijf procent foutengrens bij statistische resultaten?

Dat er minder dan vijf procent kans is dat de resultaten niet het gevolg zijn van de geteste procedure, maar van neveneffecten of gewoon door toeval.

Twijfel is de ziel van de wetenschap, en zo hoort het ook. Maar zo heeft het publiek het vaak niet begrepen.

Er is waar en onwaar, juist en fout, en bij uitbreiding, goed en slecht.

Zo sluipt zeifs ethiek in weュtenschappelijk onderzoek binnen, maar dat is een andcr verhaal.

Feit is dat wetenschappelijk onderzoek steeds in waarschijniijkheden spreekt, zeiden of nooit in absolute termen.

Tenslotte, misschien nog het meesr verrassende, is de twijfel bij het brede publiek ook een gevolg van semantische verwarring.

Wie over exacte wetenschap spreekt denkt in de eerste plaats aan fysica en scheikunde.

Deze oermoeders van alle wetenschap genieten hoog aanzien, precies vanwege hun veronderstelde ‘exacte’ natuur, onュder andere door hun nauwe band met de wiskunde.

Is het niet in deze wetenschappen dat de hypothetico-deductieve methode voor het eerst in het wetenュschappelijk onderzoek geintroduceerd werd? (Toch wordt vaak genoeglijk vergeten dat gedurende lange tijd ook in die takken van de wetenschap de inductieve methode de meest algemene was).

En laat het nu zo zijn dat fysica en scheikunde ‘ritselen van de wetten.

Ha, wetten! Dat kennen we! Wetten staan in ijzer gegoten, in beton gebeiteld en als je er niet aan gehoorzaamt, dan komen de flikken en die steken je in de gevangenis! Voila! Dus tenzij er een soort kosmisch parlement is dat wetten kan veranderen, zijn ze zegge en schrijve onveranderlijk. Dus waarom is de evolutieleer geen wet? Er zijn toch de wetten van Mendel? ‘En de evolutieleer is maar een theorie’ …

Fout !!

In de hierarchie van de wetenュschappelijke resultaten staat weinig of niks boven een theorie, terwijl een theorie zelf een hoger geheel is dat verschillende wetten integreert.

Laat ons de verschillende termen even analyseren.

* Vooreerst is er een hypothese, een (soms zeer) voorlopige constructie die met experimenten of gerichte observaties getest wordt.

* Na herhaaldelijk testen kan een hypothese in een wet veranderen.

* Maar er zijn verscheidene wetten nodig om tot een theorie te komen.

En zo omvat de evolutietheorie onder andere de wetten van Mendel.

Het moge dus duidelijk zijn dat de evolutieleer niet maar een theorie is.

Evolutie behoort tot de selecte groep van de meest onderbouwde en geteste wetenschappelijke constructies.

Het is een theorie!

zie ook http://biochemistry.utoronto.ca/moran/bch.html

Creationisme , evotheo en politiek

Het is al helemaal verkeerd en altijd te kort door de bocht om te zeggen dat een ( wetenschappelijke)theorie “maar” een “theorie”(= in het alledaagse spraakgebruik) is.

Er gaat namelijk heel wat kritisch onderzoek aan vooraf vooraleer een “theorie” ( –> een (werk ) hypothese )
een ( toepassing van een wet of een mogelijke opstelling binnen wetten en/of een onderdeel van )een ( momenteel de beste wetenschappelijke ) theorie , is .

Bovendien is het niet zonder meer  zomaar wetenschappelijk om  gelijk wat voor vraagtekens te zetten bij een (natuurwetenschappelijke )theorie:
zoals dat wel kan  bij een mening of een pop-theorie of bij dogmatismen van een ideologie  “

Creationisme is geen serieus alternatief voor de evolutietheorie, evenmin als ciconianisme een serieus alternatief is voor het idee dat kindertjes
voortkomen uit de geslachtsdaad, wat ook “maar” een theorie is.

De reden daarvoor is eenvoudig dat creationisme en ciconianisme niet wetenschappelijk zijn.

Er zijn in de loop van de geschiedenis tientallen, honderden wetenschappelijke inzichten achterhaald, maar altijd door andere wetenschappelijke
inzichten, nooit door religieuze dogma’s( die zijn namelijk absoluut ) .

Je kunt je natuurlijk afvragen wat een wetenschappelijke theorie te zoeken heeft in een politiek manuscript/programma

Voor de postzegelverzamelaarsvereniging is het misschien niet relevant, maar van een politieke partij verwacht ik dat ze een visie heeft op onderzoek en onderwijs.

Ik zou best in een wet verankerd willen zien dat de lesstof in wetenschappelijke vakken (in dit geval biologie) ook ( ja zelf noodzakelijk) gebaseerd moet zijn op wetenschappelijke inzichten (in dit geval de evolutie).

Het is wat wanneer je als politieke partij feiten moet ontkennen of negeren om iedereen zich thuis te laten voelen.

 En dan met de oude smoes op de proppen komen dat de evolutietheorie “niet neutraal” is.

 Of  er   een “omstreden theorie ” van maken  ; het lijkt wel alsof dan ook “negationisme ” een aanvaardbaar politiek programmapunt kan zijn

Een politieke beweging hoeft niet wetenschappelijk te zijn.
Ik zou het wel graag willen dat het kon , maar het hoeft niet.
Wel vind ik dat een politieke partij een visie moet hebben op wetenschap en onderwijs als dusdanig .
Het zomaar negeren of afvoeren van een “onwelvallige” theorie, alleen om potentieële kiezers niet af te schrikken,
( populistisch  en/of uit pragmatisch electoraal gewin dus ) getuigt niet van visie maar van opportunisme.

Schrappen van de evotheorie ?
Het gaat om de afwijzing van een voldoende onderbouwde en aangetoonde wetenschap in de biologie = De Moderne evolutie wetenschappen ____en aub niet het “Darwinisme” ( Darwin is al meer dan 140 jaar dood ) men spreekt toch ook niet van het “einsteinianisme ” of het “newtonianisme “….= alleen mensen die er niets van afweten (of creationisten )spreken nog van het “Darwinisme ” …._
____
Voor Evotheorie en wetenschappen bestaat wetenschappelijke consensus en daaruit volgend onderwijs , Er bestaat GEEN alternatieve wetenschappelijke insteek ..Wat wel bestaat als alternatief is slechts een sektarische en buiten(natuur)wetenschappelijke lege schets en scherts (zelfs niet -fundamentalistische gelovigen ergeren zich hier blauw aan )Men wil het wel doen voorkomen alsof er wel een onenigheid bestaat … en een wetenschappelijke discussie tussen wetenschap en ID/creationisme aan de gang is ( teach the controversy )
Dat is politiek gemanoeuvreer en wel omdat de ID en het creationisme als “wetenschappelijke theorieen ” onderuit gehaald zijn ….
Dat IS allemaal letterlijk uit het politieke handboek van de amerikaanse ID-beweging zoals geformuleerd in het “Wedge Document “ en waarin staat dat
het de uiteindelijke bedoeling is de theocratie te installeren en zelfs de operationele definiering van (natuur)wetenschap zelf wil wijzigen ten voordele van een ” bovennatuurlijke Deus ex machina “stopper van de wetenschap zelf …
Dat is  een politieke “eerste “stap op een weg die de scheiding kerk /staat wil afschaffen ….
The wedge document ( zonder Commentaar )
http://www.antievolution.org/features/wedge.htmlAppendix
inleidende bespreking van de “wedge strategie “http://en.wikipedia.org/wiki/Wedge_strategyTurn out the lights, the “Teach the controversy” party’s over”http://www.csicop.org/intelligentdesignwatch/teach-controversy.html
Quote:
The clarion call of the intelligent design movement is to “teach the controversy.” There is a very real controversy centering on how properly to account for biological complexity …….and it is a scientific controversy.(Dembski)
sciertific controversy ?
NIET dus

Ovulatie of Ciconianisme?

Tomaso Agricola
Er zijn twee theorien hoe kinderen op de wereld komen. Er is de theorie van sexuele voortplanting en er is de theorie van de ooievaar.
( Waar komen dan de kleine ooievaartjes vandaan? )
Veel mensen geloven in de theorie van sexuele voortplanting omdat ze dat op school hebben geleerd.
In werkelijkheid ondersteunen veel toonaangevende wetenschappers van over de hele wereld de theorie van de ooievaar.
Wanneer de theorie van sexuele voortplanting wordt onderwezen op scholen mag dat dus alleen maar als theorie.
Alternatieve theorieen zoals die van de ooievaar moeten daarnaast ook onderwezen worden.
Bewijzen voor de theorie van de ooievaar zijn de volgende:

1. Het is een wetenschappelijk feit dat de ooievaar (Ciconia ciconia) bestaat. Iedere ornitholoog kan dat bevestigen.2. De zogenaamde ontwikkeling van de menselijke foetus bevat veel onderdelen die de theorie van sexuele voortplanting niet kan verklaren.3. De theorie van sexuele voortplanting zegt dat een kind ongeveer negen maanden oud is wanneer het wordt geboren. Dit is een absurde voorstelling van zaken. Iedereen weet dat een pasgeboren kind nog geen dag oud is.

4. Volgens de theorie van sexuele voortplanting zijn kinderen het resultaat van sex tussen een man en een vrouw. Er zijn echter vele gevallen van sex tussen mannen en vrouwen waaruit geen kind werd geboren.

5. Statistische studies uit Nederland laten zien dat er een correlatie bestaat tussen het aantal geboorten en het aantal ooievaars. Beide gaan in aantal achteruit.

6. De theorie van de ooievaar kan onderzocht worden met wetenschappelijke methoden. De enige aanname die gemaakt hoeft te worden is dat kinderen worden gebracht door de ooievaar.De Originele versie in het Fins is van Erkki Aalto, Dept. of Obstetrics, Gynaecology and Stork Science, University of Helsinki.
Er bestaat een Engelse versie geschreven door Jopi Louko, Institute of Stork Research, University of Alberta.
Deze versie is van Tomaso Agricola, Instituut voor Gyneacologie en Ooievaars van de Universiteit van Harderwijk.

 

Feb 5, ’07

Een minder intelligent designargument

18-12-2005 door Mihai
Het darwinisme is “slechts een theorie” (“just a theory”), zeggen sommige aanhangers van intelligent design, en dus, menen ze, we hoeven het niet echt te geloven. Deze stelling is echter een regelrechte drogreden: de zogenaamde equivocatie, of dubbelzinnigheid.
De drogreden van deze uitspraak ligt in het feit dat het woord “theorie” twee betekenissen heeft:1. Van Dale: “persoonlijke opvatting ter verklaring van zekere gebeurtenissen. Mijn theorie is dat …”2. Wetenschappelijke theorie, zoals de relativiteitstheorie, zwaartekrachttheorie, atoomtheorie en evolutietheorie. Een wetenschappelijke theorie is een logisch coherent systeem, dat gebeurtenissen kan voorspelen. Dit systeem is getest met experimenten en observatie. In de wetenschap heeft een wetenschappelijke theorie een hoge graad van waarschijnlijkheid, in tegenstelling met een persoonlijke mening.Hoe ontstaat deze drogreden dan? Als men twee betekenissen van een woord door elkaar gebruikt, dan praten we over equivocatie. Bijvoorbeeld:“Enige honden hebben een witte vacht. Fido is een enige hond. Dus Fido heeft witte vacht.”Nu echter terug naar onze creationisten. Stel dat hun stelling is:
(1) De evolutietheorie is slechts een theorie.
(2) Een theorie hoef je niet te geloven.”
In de eerste zin gebruiken ze het woord “theorie” met dezelfde betekenis als in “wetenschappelijke theorie”.
In de tweede zin gebruiken ze het woord “theorie” zoals in ons eerste voorbeeld uit Van Dale, namelijk als “persoonlijke opvatting”.
Pak ze Fido, het is een drogreden.

Het is wel mogelijk dat de creationisten ook in de eerste zin het woord “theorie” met dezelfde betekenis als “persoonlijke opvatting” gebruiken. Maar dan gebruiken ze een andere drogredenen. Als de wetenschapper over de evolutietheorie spreekt, heeft hij in zijn gedachte een wetenschappelijke theorie, terwijl de creationist in deze situatie de pretentie heeft dat de wetenschapper een andere betekenis van “theorie” gebruikt. Dus de creationist legt woorden in de mond van de wetenschapper. Het gevolg is dat de creationist een aanval doet op een niet gemaakte uitspraak van de wetenschapper. Deze drogreden is de “stroman” drogreden.

Nou de vraag is of de creationist bewust zijn publiek wil misleiden of is hij geschapen toen god ook de alcohol had geschapen en daarmee ging experimenteren? Alsjeblieft, terug naar de ontwerptafel.

 

Theorie, 
Heeck
 Je kan niet  smoezelen met het gebruik van dat woord THEORIE, want afhankelijk van de context verschuift de betekenis:
Quote:

 …..The word theory has a number of distinct meanings in different fields of knowledge, depending on their methodologies and the context of discussion

…..In common usage, people often use the word theory to signify a conjecture, an opinion, or a speculation. In this usage, a theory is not necessarily based on facts, in other words, it is not required to be consistent with true descriptions of reality. True descriptions of reality are more reflectively understood as statements that would be true independently of what people think about them.

In de wetenschap (uit de engelse wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page ) duidelijk iets anders dan een hypothese :

In scientific usage, a theory does not mean an unsubstantiated guess or hunch, as it often does in other contexts. A theory is a logically self-consistent model or framework for describing the behavior of a related set of natural or social phenomena. It originates from and/or is supported by experimental evidence (see scientific method). In this sense, a theory is a systematic and formalized expression of all previous observations that is predictive, logical and testable. In principle, scientific theories are always tentative, and subject to corrections or inclusion in a yet wider theory. Commonly, a large number of more specific hypotheses may be logically bound together by just one or two theories. As a general rule for use of the term, theories tend to deal with much broader sets of universals than do hypotheses, which ordinarily deal with much more specific sets of phenomena or specific applications of a theory.

Geloof staat daarom niet boven, noch  overkoepelt de wetenschap, noch overstijgt het het menselijke, maar heeft er gewoon niets mee te maken.
(Gods)geloof(ven !!!) is/zijn een van de vele mogelijke manieren om uit de eindeloze catalogus van onverifeerbaarheden waaruit je voor jezelf eentje (desgewenst meer dan één) zonder enigerlei bewijs , voor “waar” kan aan nemen.

Wat vanzelf tot conflict kan leiden met hetgeen wat wél verifieerbaar(want nog niet gefalsifieerd  )  blijkt; zoals het  verklarende( in principe  en per “conditio sine qua non” falsifieerbaar ) evolutie-model.
Zo een conflict leidt meestal tot het ongeordend verwerpen/misverstaan van de allang aangetoonde aspecten van dat evolutie-model.
Zie
 www.talkorigins.org afdeling claims:

http://www.talkorigins.org/indexcc/index.html OF
http://www.talkorigins.org/indexcc/list.html en daaruit als eerste :
CB100:( Genetics )
en bij waarlijk geïnteresseerd zijn andere hoofdstukken aldaar en ook:

http://www.pandasthumb.org/

Evolution Is a Fact and a Theory

2005 Laurence A. Moran

http://bioinfo.med.utoronto.ca/Evolution_by_Accident/Evolution_Fact_and_Theory.html

Yes, Evolution is a Theory. It’s Religion and Politics that are the Problems

By Ed Buckner
from the Skeptical Inquirer

18 February 2005

evolutie-theorie is een gatenkaas
De evolutieer is een wetenschappelijke theorie
ook omdat er nog steeds gaten zijn ,
omdat er  altijd  gegronde kritiek kan op komen,
omdat het mogelijk is dat die theorie ooit een grote aardverschuiving zal ondergaan : het is eigen aan een wetenschappelijke theorie dat het mogelijk is dat ze ooit weerleg zal worden,omdat ze falsifieerbaar is
 Het neo-darwinisme gaat uit van wetenschappelijk onderzoek, en hoewel de theorie nog wel gaten vertoont, waarover de meest vooraanstaande specialisten  nog grote discussies hebben, is ze op dit moment wel de beste theorie voor het ontstaan van soorten vanuit wetenschappelijk oogpunt..
 Creationisme daarentegen gaat uit van een waterdicht systeem, waar een boek gebruikt wordt om de wereld te verklaren, terwijl er geen enkele  wetenschappelijke reden is om aan te nemen dat dit boek de Waarheid zou bevatten…
Hun ‘theorie’ is niet wetenschappelijk, omdat ze niet te falsifieëren is…
Het is wetenschappelijk gezien onmogelijk om vast te leggen of er al dan niet een god bestaat…
De laatste jaren proberen crea’s en theisten   dit wel toe te dekken door zogezegd gebruik te maken van ‘wetenschappelijke’ methodes, maar hun uitgangspunt is nog altijd
dat er  daadwerkelijk een god bestaat….
Men poneert nu de ‘intelligent design’-theorie om zo het creationisme in een wetenschappelijk jasje te steken, maar dat stinkt nog altijd langs alle kanten ( vanuit de  wetenschappelijke methode  gezien)
Wetenschap vertrekt niet vanuit de idee dat een hoger wezen alles geschapen heeft, om dan te kijken hoe de argumenten daar kunnen ingepast worden,
maar wetenschap vertrekt vanuit de wereld, vanuit de natuur, vanuit de wereld der verschijnselen, en probeert zo inzicht te krijgen in processen…
dat is een fundamenteel verschil…
Daarom hoort evolutie thuis in de biologieles, en het creationisme hoogstens in de godsdienstles...
WETENSCHAPPELIJKE BRONNEN   met  “bewijzen “
Er zijn honderduizenden wetenschappelijke verhandelingen varieerend van geologie tot biologiegenetica, chemie en natuurkunde aangaande de evolutie die allen, zonder uitzondering, de evolutie theorie bevestigen!
Denk bijvoorbeeld aan gas chromotografieradioactieve dateringsmethodesgeologische aardlagen (bijvoorbeeld – dichtbij – de krijtrotsen van dover),
maar ook aard(gas/olie) boringen…en dan heb ik het nog niet eens gehad of de fysiologische biologie en de moleculaire genetica!

Er zijn honderduizenden verschillende wetenschapsbronnen die allen de evolutie en evolutie theorie onderschrijven en waarvan, tot nu toe, niet één
verifieerbare wetenswaardigheid evolutie of de evolutie theorie falsificeert
!
(Kort)
1.-“Theorie” is in het dagelijkse spraakgebruik gelijk aan ” half-baken speculeren ” :
Bijvoorbeeld ;
” mijn theorie beweerd dat de knecht de op te helderen misdaad , heeft begaan “
2.-In de wetenschap is “theorie” : een stel “voorgestelde ” mechanismen die met succes een aannemelijke verklaring
geven voor een aantal geobserveerde ( initieele ) en bewust geworden ( kontroleerbare en herhaalbare ,niet-anecdotische )
empirische ” voorlopige , onherleidbare, koppige en onomzeilbare feiten ( die dienen als gegevens en
uitgangsdata ) …
3.- Om als “theorie ” (of als “wetenschap” ) te worden aanvaard : dient er een manier te bestaan om aan te kunnen tonen
dat de theorie niet houdbaar is
4.- Evolutie volgt dit standaard -demarcatie principe van Popper :
bijvoorbeeld ;
Zo zou de vondst van zoogdieren-fossielen in een ongestoorde cambrische afzettingslaag de evo-theorie falsifieeren
(en de ontdekker de Nobel- Prijs winnen ).
5.- Speculaties ( een zogenaamde “theoretische ” wetenschap ) worden alleen maar (natuur)wetenschappelijke theorieen na veelvuldige en langdurische kontroles , onderzoeken en intense
empirische testen , zodat een voorlopige aanvulbare
up-dateable en benaderende waarheid , wars van elke redelijke twijfel , kan worden opgesteld
6.- De eis dat theoretische ideeen ( minstens principieel ) altijd uittestbaar moeten zijn om als wetenschappelijk te
worden aanvaard , elimineerd ID ( intelligent ontwerp theorie )
ID maakt geen wetenschappelijk serieus te nemen uittestbare voorspellingen
7.- Er is bovendien meestal ook nog een impliciete drogreden aanwezig :
de valse dichotomy die ons voor de keuze stelt tussen creatie of evolutietheorie :
en de filosofisch onhoudbare positie ( bijvoorbeeld aangehangen door de ID-ioot Dembski) dat daarom bewijsmateriaal tegen de ene in het voordeel spreekt van de andere
8.-
Fraude en samenzwering
Het spreekt vanzelf dat veel “wetenschappers ” frauduleus bezig kunnen zijn en dat veel collega’s te goedgelovig zijn en/of zich niet de moeite veroorloven alles na te checken ….
Maar men moet wel opmerken dat fraude steeds wordt ontdekt door andere bonafide wetenschappers
Wetenschap is zelf-corrigerend … wetenschappers zijn de wetenschap niet
Toch maken creationisten graag de ” logische ” stap dat het voorkomen van wetenschappers- fraudeurs , automatisch de evolutie-theorie als een “bundeling van leugens ” te kijk zet ;
zelfs wanneer de fraude geen enkele relevantie heeft voor de evo -theorie ….
Creato ) ”  De evolutietheorie (de naam zegt het al) is een theorie. Het is een interpretatie van de werkelijkheid.
Zo hebben creationisten ook een interpretatie van de werkelijkheid”
(antwoord )  Evolutie-wetenschap is geen tekskritiek/interpretatie van citaten uit ” heilige ” schriften
Een theorie is slechts een verklarende intepretatie van bepaalde feiten .
Maar deze intepretatie is wel gedaan op basis van wetenschappelijk “verantwoorde” argumenten. en de feiten ( en bewijsstukken die als referentie documenten fungeren ) zijn verzameld d.m.v. wetenschappelijke methodes(eveneens aan peer-review onderworpen ) ….
Je mag dus best wel zeggen dat
de evolutietheorie een sterkere wetenschappelijke basis heeft dan de creationistische “theorie” .
De creationisten proberen hun theorie natuurlijk ook te “bewijzen” door wetenschappelijke argumenten en bevindingen te laten zien.
Helaas zijn deze argumenten vaak onzinnig (lichtsnelheid die afneemt, etc) en hierdoor worden de creationisten vaak niet als “wetenschappers” gezien terwijl er natuurlijk voldoende onverklaarbare zaken zijn die de evolutietheorie niet kan verklaren.
Detected destiny
Wat mij vaak opvalt is dat creationisten hun eigen standpunt automatisch superieur vinden omdat ze ervan uitgaan dat zij de zaak ‘van twee kanten’ bekeken hebben en dat evolutionisten domweg kritiekloos hebben aangenomen wat hen op school werd geleerd.
In werkelijkheid is de situatie bijna altijd omgekeerd. De creationisten blijken nauwelijks over kennis aangaande de evolutietheorie te beschikken en hebben kritiekloos de creationistische pap die de dominee hen voerde geslikt.

 

CHIMCHIM
Een creationistische interpretatie van de empirische feiten is net zo goed is als een evolutionaire,…

Bijvoorbeeld  : er zijn grote overeenkomsten te vinden in de bouw van verschillende organismen  

Interpretatie evolutionist :    de verschillende organismen hebben een gezamenlijke voorouder

Interpretatie creationist (religieus): de verschillende organismen zijn door eenzelfde ontwerper gemaakt om in eenzelfde ecosysteem te kunnen overleven

Op de door Han Bouman genoemde website staat: “Eenzijdig informatie verstrekken is geen educatie, maar indoctrinatie” (www.drdino.nl).

De zogenaamde evolutie-‘wetenschap’ maakt zich m.i. te vaak schuldig aan eenzijdig informatie verstrekken. Als hier interesse voor is, dan kan ik wel enkele voorbeelden noemen. Daarbij presenteert zij haar interpretaties als wetenschappelijk bewezen feiten. Dat is niet juist. Het is aan de lezer om te bepalen welke theorie het meest aannemelijk is op basis van alle (!!) waarnemingen.

Als het waar is wat jullie zeggen dan kan mijn stelling (dat dezelfde geconstateerde feiten binnen beide modellen passen) met gemak weerlegd worden.

 (antwoord  van CHIM CHIM )
…….. Dit voorbeeld doet denken aan datgene dat Creaton doet in
Laat me allereerst vaststellen dat een verklaring voor een groep waarnemingen, die een totaal andere groep waarnemingen net zo goed kan verklaren, natuurlijk nooit beter is dan een verklaring die alléén die groep waarnemingen kan verklaren.
 
M.a.w. de meest specifieke en eenvoudige theorie is altijd beter dan een meer algemene en ingewikkelde theorie, die meer verondersteld.
( Parsimony beginsel –> Scheermes van ockham )Neem nou het voorbeeld van Creaton.
Hier wordt bijvoorbeeld geschreven over de dinosauriërs die o.m. in twee hoofdgroepen verdeeld kunnen worden: die met een reptielachtige heup en die met een vogelachtige heup.
Vervolgens schrijven ze:
“Als een vogelachtige heup goed werkt in de ene dino, waarom zou je het dan niet toepassen in een andere dino?” Het probleem hiermee is, dat niet wordt verklaard, waarom de ene groep vogelheupen heeft en de andere reptielheupen.
Beide groepen hebben vormen die zowel op hun achterpoten lopen als op vier poten; hebben zowel snelle, slanke vormen als massieve, trage vormen; en in elk geval de ene groep bestaat uit zowel vlees- als planteneters. Wat is dan de reden voor de verschillende heupvormen?
Evolutie zegt:
De precieze vorm van de heup is niet van functioneel belang, maar is een bewijs voor gemeenschappelijke afstamming van een voorouder met toevallig deze heupvorm. Vanuit een creationistische visie is echter alles te verklaren, ook als de dinosauriërs op geen enkele zinnige wijze gegroepeerd konden worden.
Het feit dat ze dat wel kunnen en dat die groepering (inclusief de wel degelijk bestaande tussenvormen) past in een evolutionair patroon dat we verder kunnen onderzoeken geeft niet alleen aan dat evolutie de beste verklaring geeft, maar ook dat creationisme niet wetenschappelijk bruikbaar is.Laten we ons voorlopig tot dit voorbeeld beperken in verder discussies, want het is erg veelzeggend.Daarom dus worden creationistische opvattingen nergens genoemd.
Dat heeft niets te maken met eenzijdige informatie verstrekken.
Juist het naar voren halen van creationisme als een mogelijk wetenschappelijk alternatief is verkeerd, omdat het dat gewoon niet is!
Het speelt geen enkele rol op het wetenschappelijk toneel.
De indruk geven dat het dat wel doet, is grove misleiding!
 
 
Vragen aan Creationisten
1.- Wat doe je met fossielen?
” …..Niks. Er valt ook niks mee te doen.
Er zijn immers geen intermediaire complexen gevonden ….”
Wat verwacht je dan eigenlijk te vinden?
een zeester met halve ogen, neus en mond?
Transitionele vormen.
Op volgende site staan er meer dan je lief is.

Tussenvormen bestaan niet (<klik)< font=””>

Er is nog nooit een fossiel opgegraven met misvormde pootjes en halve vleugels Halve vleugels zul je niet vinden, want natuurlijk is het zo dat halve vleugels niet echt een voordeel bieden (ze vliegen namelijk niet echt)

maar wel bvb dieren met een vlies tussen hun poten, waardoor ze makkelijker en langer blijven ‘zweven’ als ze van boom tot boom springen, waardoor ze
beter weerstand bieden aan hun natuurlijke vijanden…
Hoe groter dat vlies, hoe groter het voordeel
Als je een groot vlies krijgt, krijg je een ‘soort’ vleugel..
Maar je zult nooit een dier vinden met een halve vleugel en misvormde pootjes, dat klopt… die zouden immers geen evolutionair voordeel (betere –>fitness en grotere kans op uitgebreid nageslacht ) meer bieden.. nee?
2.- Hoe ontstaat antibiotica-resistentie?
waarom vrezen wetenschappers dat een mutant van het vogelgriepvirus zich via besmetting van mens tot mens zou kunnen gaan voortplanten?

Wat ik wel met zekerheid kan zeggen, in verband met het vogelgriepvirus : dat virus zal nooit evolueren tot een konijn.
Met andere woorden, dat het virus muteert tot een menselijke variant kan, omdat het gebeurt binnen de marges van virus-zijn.
Het lijkt vreemd maar ik zie niet in waarom een virus over een zeer lange periode met veel selectiedruk niet kan evolueren tot een konijn.
De kwantummechanica lijkt ook absurd, wat ze niet minder waardevol maakt
Evolution Follows Few Of The Possible Paths To Antibiotic Resistance
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/04/060411223923.htm
3.- Waar ga je niet akkoord: 
a).Er is willekeurige genetische variabiliteit
b) De genen die ervoor zorgen dat het organisme meer nakomelingen heeft, gaan ook meer voorkomen in de volgende generatie.
4.- Waarom en hoe is graduele evolutie niet mogelijk te achten ?
5.- Waarom en hoe is er een verschil tussen zogenaamde micro en macro-evolutie ?
 • evolutie is nooit waargenomen
 • Evolutie kan niet volgens de 2 de wet van de thermodynamica
 • The theory of evolutietheorie zegt dat het leven onstond en verder ging op een willekeurige manier
 • Evolutie is gewoon een theorie , en is nooit waargenomen
Wie zich een beetje in de metaphysica verdiept (en er niet gillend gek van wil worden) zal al snel tot de conclusie moeten komen dat de meeste uitspraken van de mens niet ‘objectief’ gegrond kunnen worden, en daarom dus de status van “Hypothese ” behouden 
Wat dan overblijft is “welke hypothese geloof je?”.
Voor mij werkt persoonlijk de evolutie-theorie beter dan de scheppings-theorie (of de God-theorie voor mijn part).
Dit simpelweg omdat ik (denk) dat het mijn “waarnemingen” beter verklaard / er betere voorspellingen mee gedaan kunnen worden
 Maar vooral omdat zowel ( intitieele )waarnemingen , feitelijke bewijsmaterialen ; de theoretische afleidingen en conclusies van methodisch en collectief onderzoek ,alsook de op basis van dit geheel te maken /gemaakte voorspellingen en opgestelde modellen empirisch  kunnen worden getoetst en gekontroleerd ( door “peers ” en door iedereen die zich de moeite getroost de bronnen op te zoeken )
….Evolutie is slechts 1 van de vele theorieen . Een veronderstelling…. “
“het is ook maar een theorie,
net als zoveel anderen. “ ( Toendertijd  kroonprins Willem Alexander ) 

(  door “KnowNothing “)

Ik zie niet in wat er mis is met de term theorie. Hij wordt toch ook gebruikt in bijvoorbeeld de relativiteitstheorie?

Maar  als we gaan spreken van de “evolutiewet” is dat net koren op de wagen van de creationistische en andere pseudo-wetenschappelijke propaganda over  ”  de wetenschappers met oogkleppen en hun eng wereldbeeld.”

De waarheid is dat de evolutieleer een goed ontwikkelde wetenschappelijke theorie is en dat creationistische uitleg  of “Intelligent Design” niet of  slechts  met moeite de status van (werk)hypothese weten te bereiken.

1)—–> In het gewoon spraakgebruik gebruikt men veronderstelling en theorie door elkaar en als synoniemen ( en de creationisten doen dat systematisch )
2)—–> Een ” theorie” is GEEN veronderstelling

Een ( natuurwetenschappelijke ) theorie is een aantal hypotheses over erg veel initieele waarnemingen en feitelijkheden die verder goed onderbouwd wordt door ( hetzij rechtstreekse , hetzij indirecte ) empirische verifikaties , die natrekbare voorspellingen doet , die zoveel mogelijk consistent is met andere theorieeen en die falsificieerbaar , amendable en “up-dateable” blijft : het is de ” beste ” ( en volgens het parsimony principe ook de meest “essentiele “met de minimaalste reeks aannames ) verklaring voor een groot aantal waargenomen , waarneembare en waar te nemen verschijnselen , die op dit ogenblik tot onze beschikking staat …

( … Bovendien is per definitie het “bovennatuurlijke” principieel nooit aanvaardbaar als natuurwetenschappelijke verklaring en/of methode van kennis-interpretatie en accumulatie : maar dat geld voor alle wetenschap ; en niet alleen voor ” theorieen ” … )

3)—–> Creationisme en ID zijn zelfs geen werkhypothese : omdat ze NIET zijn gebaseerd op initieele waarnemingen maar vertrekken van een vooraf aanvaarde absolute waarheid , waarvoor ze nadien gelijk wat ( meestal uitgedrukt dmv rethorische truukjes ) als onderbouwingen selekteren , zonder ook maar rekening te houden met tegenindikaties … noch voorspellingen te doen , noch het principe van de falsifikatie in te bouwen …. noch zich te houden aan aanvaardbare methodieken ….noch bewijstukken en/of verificaties aan te brengen ….

Creationisten en ID -oten , leveren
talige kritiek op ( alle ) natuurwetenschap die hun overtuiging ondergraaft , maar doen zelf NOOIT aan wetenschappelijk verantwoord onderzoek , noch zijn ze in staat vanuit hun ” theorie ” ook maar een enkele nieuwe technologie te ontwikkelen ( tenzij op zijn best een beetje hokus pokus , wat placebos , fopspenen , zoethouders , meegevoel en wat goedkope troost , en op zijn slechts een paar afschuwelijke en fanatieke oorlogen en boycot van bijvoorbeeld
epidemologisch verantwoorde gezondheid- , inenting – en preventie kampagnes … )

Tenslotte =
4)—-> Een wetenschappelijke “Leer “( een woord dat ik NIET graag gebruik ) is een bundel onderling samenhangende theorieen
Het is echter NIMMER een doctrine noch een ” lering ”

Laat ik de evolutie-“leer” , maar beperken tot “evolutie-biologie ”
(Verdere uitbreidingen daarvan ( onder meer AI ) zijn eerder vakgebieden die door de theoretische evolutieleer zijn geinspireerd ) ;
maar ik gebruik de term niet graag omdat het , veelal wordt geassocieerd met evolutionisme en scienticisme

EVOLUTIE ALS FEIT

(Creato) ” ….. Deze discussie ( de evolutie-creatie diskussie ) handelt ook over de vraag of evolutie plaats heeft gevonden…. “

Dit is een totaal overbodige ” herlezing “(en een favoriet tijdverdrijf/bezigheidstherapietje  van creationisten ) ;
Natuurlijk heeft evolutie plaats gevonden

Ik begrijp niet hoe het mogelijk is dat nog iemand aan het FEIT van het plaatsvinden van evolutie ( het veranderen van het genoom van de soorten en in de loop van de geologische tijd en binnen gegeven afstammingslijnen ) , ook nu nog , kan twijfelen en/of serieus in vraag stellen ….

Het is een GEGEVEN geworden—> Evolutie HEEFT plaatsgevonden ; het is een FEITELIJKE vaststelling ; de aanwijzingen en ondersteunende bewijsstukken daarvoor zijn gevonden gedurende de laatste 200 jaar =
zowel door de paleontologen als door de geologen en de systematici
en de laatste decennia ook door de genetici en de vrij recente genoom-vergelijkingen
—> waaronder de vergelijkingen tussen het menselijke genoom en het chimpansee genoom
 link :
—–>Public Symposium:
“Sequencing the Chimpanzee Genome: What Have We Learned?”
http://origins.ucsd.edu/March04
Als u nog meer bewijzen wil op een rijtje ? ; schuim dan de reguliere wetenschappelijke literatuur af –> ik ben niet van plan het opzoekingswerk voor de creationisten te doen
dat ze zelf maar uw huiswerk doenOF presenteer minstens uw bezwaren waarom u niet akkoord gaat met de algemene wetenschappelijke CONSENSUS …
( OPGELET begin nu niet te zagen over het” autoriteits-principe” ; het gaat hier veeleer over “experise ” en de nodige vakkennis en kunde )
°
U weet het beter ? Kan best zijn ….
Maar kunt u het ook VAKKUNDIG en “to te point ” dokumenteren ? Dit zijn overigens allemaal opmerkingen en vraagjes gericht aan alle ” creationistische sympatisanten ” onder ons( ?) , —-> : wie het schoentje past trekke het aan …Het is duidelijk dat al die ( bovenvermelde ) verschillende wetenschappelijke disciplines allemaal uitkomen bij dezelfde conclusie : evolutie is niet alleen maar binnen één discipline , maar binnen allerlei disciplines ( met verschillende uitgangspunten ) bevestigd als in hoogste mate plausibel ….
Punt andere lijn ….—> het enige waarover( nog ) kan worden gediskussieerd is over de onderliggende mechanismen en processen ( of ” ingrepen” door een ID ? zoals de aanhangers van de creationistische sekte ” intelligent design ” , beweren ) en die het feitvan de evolutie ( ” common descent with modification” ) buiten alle redelijke twijfels kunnen verklaren ….
Ook de ID-mensen aanvaarden evolutie als feitDe enige die nog tegenstribbelen zijn de de gediskrediteerde, gediskwalificieerde en allang gefalsifieeerde YEC ( Young earth ) creationisten ….Men behandeld helemaal niet meer de vraag of de evolutie HEEFT plaatsgevonden … Deze discussie is opgelost op het einde van de 19de eeuw : iedereen WEET ondertussen dat evolutie een feit is ….
Oct 1, ’05
(CREATO )
“De evolutietheorie van Darwin is een prachtig voorbeeld van pseudo-wetenschap:
deze theorie ‘verklaart’ de verscheidenheid aan soorten op aarde ( biodiversiteit ) en wordt door het grote publiek als volledig bewezen gezien. “
Onjuist:
1.- De evolutietheorie is wel degelijk een wetenschappelijke theorie.
In het dagelijks leven betekent het woord theorie een idee, of iets dat men vermoedt. of zelfs een gissing
De wetenschappelijke definitie is echter een andere.
Een wetenschappelijke theorie moet een kloppende en samenhangende verklaring geven voor een wijde reeks fenomenen. Het is essentieel dat een theorie geen contradicties mag bevatten, en gefalsifieerd en geverifieerd moet kunnen worden door waarneming.
Een theorie moet ondersteund worden door empirisch (op bevindingen berustend) bewijsmateriaal.
Het belangrijkste deel van dit empirische bewijsmateriaal voor de evolutietheorie wordt verschaft door biologisch onderzoek en paleontologische vondsten (fossielen).” —>
2.- De evolutietheorie is niet blijven steken in het stadium Darwin …
in 2005 is de evolutieleer de algemene consensus in de natuur-wetenschappen :
De evolutietheorie is een zeer grote verzameling feiten (en niet alleen maar ( nog steeds )uitsluitend een theorie )die ze verklaart en voorspeld , én een wetenschappelijke theorie ( zie boven ) ….
Weerlegging van feiten wordt moeilijk, maar weerlegging van het theoretische gedeelte ( falsificatie ) is altijd welkom.
Het is  er  alleen nog niet en nog niemand is het  gelukt
Mar 12, ’05

Alleen maar theorie
In het dagelijks gebruik betekent het woordje ‘theorie’ veelal
een ideetje, een gissing, iets wat men vermoedt ….
In de wetenschap betekent een “theorie” echter veel meer dan dat!
Je kan iets pas een theorie noemen als het een kloppende, samenhangende verklaring kan geven voor een wijde reeks waarneembare en waargenomen  fenomenen.
—>
Een theorie mag door geen enkele waarnemingen worden tegengesproken, maar er juist door worden bevestigd.
—->
Is er tegenbewijs of een niet- inpasbaar empirisch gegeven dat moet de theorie worden aangepast ( in dien mogelijk ) of zelfs volledig omgebouwd of eventujeel vervangen door een betere die ook de oude initieele waarnemingen  kan verklaren + de nieuwe feiten, uiteraard …
—> De oude variant is dan gefalsifieerd en word als zodanig verworpen ; er wordt niet op terug gekomen tenzij om historische studies te dokumenteren en om “educatieve ” redenen ….
Zolang de theorie echter overeind bloijft en de empirische gegevens verklaard op de best mogelijke ( zij het provisionele ) manier
wordt ervan gezegd dat een theorie wordt ondersteund door empirisch bewijsmateriaal.
—->
Dat bewijsmateriaal hoeft niet per se te bestaan uit directe waarnemingen,
in feite zijn zelfs de meeste waarnemingen
‘indirecte waarnemingen’.
Zo heeft bijvoorbeeld
—> niemand ooit echt met eigen ogen een atoom gezien, maar het bestaan ervan wordt afgeleid uit het gedrag van materie. onder bepaalde strikte opstellingen ;
De atoomtheorie is dus niet absoluut bewezen, maar materie gedraagt zich altijd op een manier die voorspelbaar is op basis van theoretische modellen , wat een bevestiging is van de juistheid van theorieeen waarop ze zijn gebouwd .
—->Bewijsmateriaal (in het engels: evidence) is niet hetzelfde als ‘bewijs’ (in het engels: proof).
Voor absolute bewijzen moet je niet bij de natuurwetenschappen zijn.
bewijzen zijn het privilege van de wiskunde en de formele logica
De voorspelbaarheid is een belangrijke eigenschap van een theorie.
Een theorie moet de mogelijkheid geven voorspellingen te doen die alleen vanuit die theorie (en niet ook vanuit andere, rivaliserende theorieën) gedaan kunnen worden.
Je kan dan d.m.v. bijvoorbeeld laboratoriumexperimenten of gevonden indirekt
bewijsmateriaal nagaan of die voorspellingen ook uitkomen.
Als ze uitkomen dan is de theorie ‘ondersteund’ ofwel ‘gecorroboreerd’, ten koste van andere theorieen die iets anders ( dus fout ) voorspelden.
Komen de voorspellingen niet uit dan is men genoodzaakt de theorie te verwerpen en hij is dus ‘gefalsificeerd’.
Een theorie vormt ook een kader voor ongetoetste ondertheorietjes, ofwel hypothesen,en zelfs werkhypothesen als basis van onderzoekdsprogrammas ___die dan vervolgens op dezelfde manier getoetst kunnen worden.
Succesvolle hypothesen kunnen uiteindelijk zo goed ondersteund raken dat ze tot theorie verheven worden.
Een natuurwet is niet een theorie die ‘bewezen’ is.
Zoals ik al uitlegde kunnen theorieën nooit absoluut bewezen worden.
Een natuurwet is een waarneming die altijd opgaat, bijvoorbeeld alles valt altijd naar beneden.
Je hebt echter een theorie nodig om een verklaring te geven voor die altijd-opgaande waarneming,
bijvoorbeeld de zwaartekrachttheorie.
Hoe zit dat met de evolutietheorie?
Er zijn twee belangrijke componenten van de evolutietheorie:
1. Natuurlijke selectie, en
2. Gemeenschappelijke afstamming.
Natuurlijke selectie kunnen we in de natuur waarnemen en we kunnen ook een kleinschalige en snel verlopende evolutionaire verandering vaststellen .
Gemeenschappelijke afstamming veronderstelt dat de evolutie heel geleidelijk over miljoenen jaren alle levende soorten heeft voortgebracht uit eenvoudigere voorouders.
De hoofdmoot van dit evolutieproces, dat ingrijpende veranderingen in organismen heeft teweeggebracht, heeft zich daarom reeds voltrokken in de periode v처처r het begin van de menselijke geschiedschrijvingen, die immers pas duizenden jaren oud is.
Dit proces kan dus niet direct worden waargenomen en er kunnen ook niet echte laboratoriumexperimenten mee gedaan worden.
Toch is er wel degelijk een aanzienlijke hoeveelheid empirisch bewijsmateriaal voor gemeenschappelijke afstamming. voorhanden
Hoe kan dat?
Processen en gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden laten heel vaak sporen na.
Als er bijvoorbeeld een moord is gepleegd heb je niet alleen een lijk, maar ook een moordwapen, vingerafdrukken, getuigenverklaringen, etc. etc.
Gerechtelijke rechercheurs (forensic detectives) zijn specialisten in het opvissen van uiterst minimale sporen (zoals stof vezeltjes e.d.) die nog al eens tot de daders hebben geleid.
Een grootschalig proces als evolutie heeft natuurlijk ook heel veel sporen nagelaten in de eerste plaats in de organismen zelf, die immers de ( tussen ) produkten zijn van dit ( voortdurend ) proces.
Organismen zijn namelijk op basis van hun overeenkomsten te rangschikken op een manier waaruit hun verwantschap valt af te leiden.
Deze verwantschap is natuurlijk een aanwijzing voor gezamelijke afstamming op een of ander tijdstip in het verleden, net zoals je verwantschap met broers en zussen duidt op afstamming van je ouders, en je verwantschap met neven en nichten duidt op afstamming van je grootouders.
Het sterkste bewijsmateriaal voor evolutie komt toch in de vorm van de fossielen.
Het fossielenbestand bestaat uit de versteende overblijfselen van wezens die ooit geleefd hebben en vormt daarmee een soort naslagwerk voor de veranderingen die zich hebben plaatsgevonden.
Op basis van de evolutietheorie kan je dus voorspellen dat er tussenvormen of overgangsvormen hebben bestaan tussen min of meer verwante levende wezens die mogelijk als fossiel bewaard zijn gebleven.
Welnu, deze ‘fossiele tussenvormen’ worden en masse gevonden.
voorbeelden vind je hier —->
Dat evolutie een theorie is betekent dus dat het de enige provisionele , best – kloppende,meest volledige en samenhangende verklaring is voor wat we waarnemen in de natuur en dat ze wordt ondersteund door empirisch bewijsmateriaal.
Fossiele tussenvormen en homologe overeenkomsten (op zowel morfologisch als moleculair vlak) zijn de belangrijkste bronnen van bewijsmateriaal voor gemeenschappelijke afstamming.
Mar 22, ’05

 john rennie
argument 1.
Evolutie is slechts een theorie. : Het is noch feit, noch wetenschappelijke wet.
————————————————————————————————————————————–
Vele mensen leerden dat een theorie “ ergens in het midden van een hiërarchie van zekerheden ” ligt
–  boven een zuivere hypothese verheven maar toch op haar beurt voorafgaand aan een de theorie overtreffende wet
of een aantal ( samen optredende ) wetmatigheden =
Echter
Wetenschappers gebruiken niet dezelfde betekenis-inhouden voor diezelfde termen die algemeen goed zijn in zowel de
spreektaal als in de verre herinnering aan een algemene basisopleiding …
Volgens de ( amerikaanse ) Nationale Academie van Wetenschappen (NAS),
is een wetenschappelijke theorie een
—>
“goed-gesubstantieerde verklaring van één of ander aspect van de natuurlijke wereld die feiten, wetten, gevolgtrekkingen, en geteste hypothesen kan opnemen en verklaren .”
en bovendien is
—>
Geen enkele hoeveelheid positieve bevestiging(en) in staat een theorie in een wet te veranderen ,
Een wet is niets anders is dan een beschrijvende generalisatie over de aard van bepaalde aspekten van de
werkelijkheid .
Wanneer wetenschappers over de theorie van evolutie-of de atoomtheorie of de theorie van relativiteit spreken, dan maken ze geen bedenkingen of principieele bezwaren over het waarheidsgehalte .
Een theorie die nog niet is gefalsifieerd kan verder worden onderzocht en uitgebouwd …
In feite proberen wetenschappers voortdurend theorieeen te verwerpen door haar te falsifieren en te vervangen door  betere  ,  eveneens wetenschappelijke theorieen met nog grotere verklaringskracht
Een theorie MOET om wetenschappelijk te zijn kunnen worden gefalsifieerd
Naast de theorie van evolutie____ het idee van gemeenschappelijke afstamming met wijzigingen ___,
kan men ook over het feit van de evolutie spreken.
Nas definiëert een feit als een
observatie die herhaaldelijk is bevestigd en voor alle praktische doeleinden wordt
goedgekeurd als waar`.’
( Volgens de nederlandse Katholieke wetenschaps-filosoof AGM Van Melsen ; is een feit zelfs : “koppig , onherleidbaar en niet te omzeilen ” en vormt het de basis van zowel het beschrijven als het be-grijpen = het is rauwe input of (te verwerken )data )
(creato) Er was niemand bij als getuige
Het fossiele verslag en overvloedig ander bewijsmateriaal getuigt dat de organismen doorheen de tijd zijn geëvolueerd.
Hoewel niemand die transformaties waarnam, is het indirecte bewijsmateriaal duidelijk, ondubbelzinnig en dwingend.
Alle wetenschappen baseren zich vaak op indirect bewijsmateriaal.
De fysici kunnen subatomaire deeltjes niet direct waarnemen , bijvoorbeeld, zodat de verificatie van hun
(modelmatig noodzakelijk voorspeld ) bestaan gebeurt door te letten op veelbetekenende sporen die zulke deeltjes in
(bijvoorbeeld ) nevelkamers achterlaten .
Het ontbreken van directe observatie maakt de conclusies van fysici niet minder zeker ….
CLAIM CA201:
De evolutie is slechts een theorie. Het is geen feit.

Bron: Oklahoma. 2003.
Bill HB1504: http://www2.lsb.state.ok.us/2003-04hb/hb1504_int.rtf
———————————————————————————————————————————————————–
1.- De betekenis van het woord ” theorie ” in een wetenschappelijke context , impliceert geen onzekerheid.
Het betekent alleen een
“coherente groep algemene voorstellen die als principes van verklaring voor een klasse van fenomenen kan ”
worden gebruikt
“(Barnhart 1948) .In het geval van de theorie van de evolutie, zijn dat ( enkele van ) de volgende fenomenen in kwestie=
(Opgelet het zijn allemaal feiten )
*** Het leven lijkt te zijn begonnen op deze planeet meer dan twee miljard jaar geleden;
*** De vormen van het leven zijn veranderd en over de geschiedenis van het leven gediversifieerd;
*** De soorten zijn verwant via gemeenschappelijke afstamming van één of een paar gemeenschappelijke voorvaderen;
*** De natuurlijke selectie is een significante factor bij het veranderen der soorten
*** Veel andere feiten worden eveneens verklaard door de theorie van evolutie.
2.- De theorie van de evolutie heeft zich in de praktijk bewezen.
Het heeft nuttige toepassingen op het gebied van de epidemiologie, ongediertebestrijding, medicijnen ontdekking, en andere
gebieden (
Stier en Wichman 2001; Eisen en Wu 2002; Searls 2003).
Naast de theorie, is er het feit van de evolutie, de observatie dat het leven in de tijd sterk is veranderd.
Het feit van evolutie werd erkend zelfs vóór er sprake was van de theorie van Darwin.
De theorie van de evolutie verklaart het feit van de evolutie .
Als de uitspraak ” evolutie is slechts een theorie” een echt bezwaar was, dan zouden creationisten eigenlijk ook
bezwaar kunnen maken tegen de theorie van de zwaartekracht ,de atoomtheorie, de kiementheorie (als verklaring van veel
ziekten ) en de theorie van de verzamelingen en de begrenzingen daarvan (calculus ): het zijn immers ook maar
theorieen …
De wetenschappelijke theorie die tot nu toe het best erin slaagt het feit van de evolutie te verklaren is niet minder
geldig dan om het even welke van de geciteerde andere theorieen .

Zelfs al bezit deze theorie niet alle antwoorden en staat ze nog dikwijls voor ernstige uitdagingen (Milgrom 2002).
Dan nog is evolutie een feit
Creationisme is noch theorie noch feit; het is, slechts in het gunstigste geval een geloofsaanname .
Aangezien het niets verklaart( tenzij een niet-falsifieerbaar bovennatuurlijk wonder -middel/mechanisme /originator als verklaring inbrengt ) , is het nutteloos.
LINKS
: Moran, Laurence. 1993.
De evolutie is een feit en een theorie, http://www.talkorigins.org/faqs/evolution-fact.html Isaak, Teken. 1995.
Vijf belangrijke misvattingen over evolutie,
http://www.talkorigins.org/faqs/faq-misconceptions.html: Barnhart, Clarence L., ED 1948. Het Amerikaanse Woordenboek van de Universiteit, New York: Willekeurig Huis. Stier, J. J. en H. A. Wichman. 2001. Toegepaste evolutie. Jaarlijks Overzicht van Ecologie en Stelselmatigheid 32: 183-217. Eisen, J. A. en M. Wu. 2002. Phylogenetic analyse en gen functionele voorspellingen: Phylogenomics in actie. Theoretische Biologie 61 van de Bevolking: 481-487. Milgrom, Mordehai. 2002. Werkelijk er bestaat donkere kwestie? Wetenschappelijke Amerikaan 287 (2) (Augustus.): 42-52. Searls, D. 2003, Pharmacophylogenomics: Genen, evolutie en drugdoelstellingen. De aard herziet Ontdekking 2 van de Drug: 613-623. Verdere Lezing http://www.nature.com/nature/view/030731.html: AIG. n.d. Argumenten die wij creationists moeten=zouden= Geen http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/dont_use.asp gebruiken hebben gedacht Gould, Stephen J. 1983, Evolutie als feit en theorie. In de Tanden van de Kip en de Tenen van het Paard, New York: W. W. Norton & Bedrijf, blz. 253-262.
http://www.stephenjaygould.org/library/gould_fact-en-theory.html
LINKS en AANVERWANTEN ( I )
Evolution is only “another” Theory
Creationisme is geen wetenschap (- pelijke “theorie” ) :
http://www.huppi.com/kangaroo/L-creationscience.htm
There is a conspiracy among scientists to suppress “creation science.”
http://www.huppi.com/kangaroo/L-creationconspiracy.htm
Scientific consensus is not the best way to discern truth.
http://www.huppi.com/kangaroo/L-consensus.htm
Godsdienst en wetenschap zijn verenigbaar
http://www.huppi.com/kangaroo/L-sciencechristianity.htm
“Life obviously had an intelligent designer.”
http://www.huppi.com/kangaroo/L-intelligentdesign.htm
Mar 11, ’05

evolutie ( T.E. ) is alleen maar een theorie
Een van de problemen met creationisten is dat ze niet echt de hierarchie van kracht binnen het soort gemeenschappelijk uitgevoerd kennismanagement ___wat men de menselijke natuurwetenschappelijke inspanningen noemt , begrijpen …..
De wetenschappelijke theorie is de hoogste trap (de benadering is bottom –> top )
Feiten , wetten en observaties
zijn slechts ingredienten daarvan –> die tot deze hogere werkzame modelleringen van de werkelijkheid ___door onze mentale verwerking en bewerkings- capaciteiten en opslag in collectieve en persoonlijke
geheugens ___ kunnen leiden
Een wetenschappelijke theorie is geen wilde gok ….
Het is een veel omvattende verklaring van een multitude aan waarnemingen , wetmatigheden , feiten en andere evidenties ( bewijsstukken ) Theorieen zijn verklaringen van werkelijke empirisch vastgestelde feiten
M.a.w. een theorie zonder ( initieele ) fenomenen ( die ze moet verklaren ) en uitgangsmaterielen ( materieelebewijsstukken —> “zelf -apparante gegevens ” ) valt gewoon niet te konstrueren omdat er dan uberhaupt niets te verklaren valt : net zoals je niet van een ” moord ” ( laat staan een theorie over dit moord-proces ) kunt spreken zonder ( zelfs maar indirecte materieele aanwijzing van ) lijk of slachtoffer …
Een empirische (natuurwetenschappelijke )” theorie kan nooit worden bewezen als absoluut ( = zonder enige twijfel juist en waar en altijd geldig )
Hume wist dat al
Een theorie kan altijd gefalsifieerd raken in de toekomst
ze is echter op DIT MOMENT de beste en meest omvattende provisionele verklaringdie we tot onze beschikking hebben …
Theorieen worden alleen geverifieerd ( of ondersteund ) of verworpen ( ontkracht , gefalsifieerd ) door observaties
en ze moeten het maken van voorspellingen mogelijk maken
***Wetenschappelijke Theorieen maken voorspellingen die empirisch kunnen ( en moeten ) worden getoetst
****Deze toetsen vormen de beslissende hoofdfactoren bij het al of niet behouden van een theorie als de meest plausibele verklaring van een aantal fenomenen ….de beschouwde theorie word verworpen of word stilaan verbeterd en beter
( word meestal aanvaard met inbegrip van verdere modifikaties en verfijningen … )
Evolutie voorspelt dat als veranderingen tot de huidige biodiversiteit hebben geleid er noodzakelijk verschillende fauna en flora moet zijn geweest in het verleden … Bingo ; het fossielen bestand
Evolutie word voordurend bevestigd
Kunnen we evolutie waarnemen ?
zeker
****Bacterieen en virussen zijn veranderd onder invloed van onze medicijnen en zelfs nieuw uitgevonden kunststoffen
***Selectief kunstmatig kweken is een menselijk ontwikkelde toepassing van evolutieprocessen bijvoorbeeld de huishond en de duif .
verzamelde bewijzen evolutie —>
 ______________________________________________________________________________________________________
Creationisme is GEEN wetenschappelijke theorie
Het is als verklaringsmodel van feitenmateriaal daarom dan ook slechts (meestal ) een gok
—> magisch want steunend op wonderen en het bovennatuurlijke ( ID )
—> Het creationisme maakt geen voorspellingen die zijn te testen .
—> er zijn geen waarnemingen die het ondersteunen ( alleen maar inrterpretaties van ( geselekteerde ) echte waarnemingen gedaan door echte wetenschappers
—> het is nog verifieerbaar noch falsifieerbaar
—-> de enige experimenten zijn ” gedachten-experimenten “
Men kan niet winnen van “gelovigen”
*Ze luisteren naar geen redelijke argumenten
*Ze geloven de magische fabels van iemand anders
* Zonder hun creatie-mythes blijft er geen enkele steun over voor hun jezus of hun hemel of hun paradijs : ze verliezen zo de kontrole
Verdere vooruitgang in de moleculaire genetica , sequencing , vergelijkende genomics , proteomics , de evo -devo , de epigenetica etc …zullen uiteindelijk de details beter blootleggen en miljoenen nieuwe feiten aanbrengen ter ondersteuning van de ET maar natuurlijk ook miljoenen nieuwe vragen opwerpên ( waar bijvoorbeeld de ID wil van gebruik maken —> god of the gaps …. )
* Creationisten gebruiken semantiek en rethoriek om wetenschap te verdraaien tot hun bijziende visies
* Ze gebruiken bekende logische drogredeneringen
Het doceren van een wetenschappelijk alternatief voor de wetenschappelijke ET is alleen maar mogelijk als er eentje is …
Er zijn op verschillende onderdelen / twistpunten diskussies gaande in de ET
maar er bestaat geen andere geldige alternatieve verklaring gebaseerd op het geobserveerde
materiaal
Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

6 Responses to EVOLUTIE IS MAAR EEN THEORIE EN GEEN FEIT

 1. Robert Kruzdlo says:

  Lees Hollandsmaandblad nu…

  groet

 2. joost tibosch sr says:

  Een evolutietheorie ontwikkelt zich dagelijks, kan wetenschappelijk tot een veel duidelijker evolutietheorie en ook tot een andere wetenschappelijke theorie worden. Het creationisme is bij voorbaat al een wetenschappelijk gespartel met voorwetenschappelijke kennis, die hoe dan ook nooit wetenschappelijke kennis kan worden. Dat wil niet zeggen dat voorwetenschappelijke denken op haar manier geen zinnig complementair denken zou zijn..

 3. tsjok45 says:

  Voorwetenschappelijk denken is (was) meestal “magisch “denken dat pretendeerd (vermeende ) oplossingen voor reeele problemen te kunnen bieden … en uiteraard slechts werkt (desnoods als placebo of psychologisch lapje tegen het bloeden ) als je erin gelooft en erop hoopt op grond van wensdenken …
  Maar of dit nog zinnig is in deze tijd waar realiteitszin toch meer dan noodzakelijk lijkt te worden , durf ik te betwijfelen op basis van gewoon gezond verstand en dito denken in dit leven en in dit ondermaanse …
  Dat fantasietjes het leven wel degelijk kunnen opvrolijken betwijfel ik hoegenaamd niet .. maar dat is een luxe die men zich moet kunnen permitteren anders wordt het vlug een nogal gevaarlijk escapisme( en excuus ) vooral ten behoeve van desperado’s en indachtig ; .
  “zalig de armen ( en vooral ook die van de geest ) … want zij zullen god zien ….” ( en al helemaal als ze hun ogen stijf dichtknijpen en hun vingers in hun oren stoppen en “lalalala ” zingen )

 4. Pingback: ANTI-CREATO | Tsjok's blog

 5. Pingback: Dino wetenschap vs creationisme | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: