Axolotl en het soortprobleem

°

 SOORTPROBLEEM 

°

Een bijzonder kenmerk van de   AXOLOTL   is ____ naast het geweldige regeneratievermogen  dat zo dicht aanleunt bij het stamcellenonderzoek  ___ de zogenaamde  NEOTENIE  

Normaliter ontwikkelen amfibieen zoals de kikker en de salamander zich in twee stappen.   Uit de eieren kruipen de larven, die zich na enige tijd omvormen tot volwassen dieren. Dikkopjes worden kikvorsen. Axolotl blijven hun hele leven lang larf. De dieren behouden hun kieuwen en de vinnenzoom aan de staart en verblijven hun hele leven in het water.

Andere salamandersoorten ontwikkelen op een gegeven moment longen en gaan als volgroeide dieren op het land leven. Axolotls worden dus als larve geslachtsrijp en leven uitgesproken lang voor een salamander: in gevangenschap kunnen ze 25 jaar  oud  worden. ( blijkbaar is neotenie bevorderlijk voor een lang leven ? )

De oorzaak van de ontwikkelingsstoring ( = in de  ontwikkeling  van de normale opeenvolgende  levensstadia van een amfibie  ) is een tekort aan rijpingshormonen, die de schildklier(overigens is die thyroide klier  bij  mensen ook  een groeihormoon   leverancier  )  normaliter produceert.

Als we  zogenaamd  volgroeide  axolotls deze hormonen inspuiten  (of  die  hormonen  overvloedig en permanent   in hun omgeving inbrengen  *)  groeien ze uit tot volwassen dieren en kruipen ze aan land, net als hun naaste verwant, de tijgersalamander.

Vandaar  dat sommigen menen dat  ”  De kunstmatig behandelde axolotl verandert in een volwassen salamander die nooit bestaan heeft ___ waar ik best   in kan komen ___ ofwel veranderd  in de vormen van  een  voorouderlijke  soort die  allang is uitgestorven ___wat ik veel minder  waarschijnlijk acht  Uiteraard zou  de  veroorzaakte “volwassen”-vorm  kunnen  lijken  op  een of andere “uitgestorven ”   voorouder ___ want   men gaat er wél  van uit  dat  de dieren   wel degelijk  verwant  zijn  aan  andere  mexicaanse   salamander-soorten  en  zoals vergelijkend  genoom onderzoek   misschien later zou  kunnen/moeten  onthullen ( en dat is  een  wetenschappelijke  voorspelling ) ___ maar  we  hebben  dus geen   morfologisch gaaf  voorouderlijk  exemplaar  ter vergelijking   voorhanden  ….  

De bewering ” dat experimentele biologen  een kunstmatig  ( in feite  in de natuur ongewenst ) stadium aan de levenscyclus  van deze  extante  diersoort  hebben gebreid   die een tijdje   kan overleven  in een beschermde omgeving  “ is volgens mij een van de betere  te maken  beweringen  

Anderen be-argumenteren  stellig  ( je weet wel  wie of  welke “wetenschappers  ” dat  vermoedelijk  zijn   ? …  )   dat  allerlei varianten van  axolotl – exemplaren  in feite slechts   larven zijn van  een  ( nog onbekende ? ) ras(sen ) van  andere  huidige  salamander-soorten die in hun ontwikkeling werden gestopt door ongunstige  omgevings- omstandigheden         ( =    vergelijk   dat   eens  met  de beweringen van de anatoom  Virchow  die meende  dat de eerste  ontdekte Neanderthalers  slechts overblijfselen  waren van door jicht en artritis vervormde  achtergebleven ” kozakken”  die zich schuil hielden in grotten … of de  beweringen dat de  Homo floresiensis  slechts  een  pathologische  vorm van een pygmee-ras   zou zijn ….  )

 Het axolotl-verhaal   is natuurlijk  wel   allemaal  een pracht van een voorbeeld voor   de uitgeoefende  invloeden  van de ( hier de kunstmatige ingrijpende ) omgeving op het ontwikkelings- groeiprocessen (=development/levenscyclus  en stadia  )  zelf ( evo-devo )van een zygote  .

In dit bijzondere geval heeft dat toch vooral te maken met het huidige, normaliter nimmer volwassen worden van de axolotl, dat echter wel kan worden geforceerd

* Neotenie wordt  trouwens  algemeen als een ” evolutionaire stap terug  “ voorgesteld  ,maar  dat betekent  echter  NIET noodzakelijk  dat het  ook om verlies van erfelijkheidsdragers    =  “degeneratie “, gaat  (Je kan  anders  ook walvissen   gaan beschouwen als gedegenereerde  landdieren  … )....Het is echter  wél  te begrijpen als   :  het inslaan van een  ander mogelijk   “evolutionair pad”  door te gaan  morrellen  en knutsellen met de  voorouderlijk   bestaande /aanwezige    ontwikkelings (metamorfose) richtingen , inclusief het  langdurig   muteren   van nieuwe  ontwikkeling-programmaties ipv / uit   de oude (gedeeltelijk) overbodig geworden rijpingsprocessen  …Bovendien kan het een succesvolle ( door de evolutieprocessen  aaneengeprutste en later  geoptimaliseerde  )   aanpassing zijn aan  jodium-arme millieus … dat deze amfibieen  daarbij terugkeren naar het    exclusief  voorouderlijke  millieu van hun verre visachtige  voorouders( inclusief kieuwenademhaling )  betekent ook niet  dat ze terug “vissen” zijn geworden  ….

De Axolotl word verondersteld af te stammen van ooit landbewonende  mol-salamanders (mole salamanders = mol salamanders zijn naast de kikkers en de gewone salamanders  de derde grote groep  extante  amfibieen ) … De meest in aanmerking komende nauwe verwanten zijn de Tijger(mol) Salamander, Ambystoma tigrinum en Ambystoma mavortium spp.http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijgersalamander

 A. Mavortium

Hierboven staat   de (voorlopige ) ” geneste hierarchieen  (voorlopige) consensus” van de Ambystomidae  

Een  enkele  werkhypothese(?)  nam  aan dat de axolotl een  zeer recente  loot( of zelfs een ondersoort   is)  van de tijger salamander ,omdat de beide dier”soorten ” ( axolotl & tijger salamanders )nog steeds kunnen kruisen met af en toe enig fertiel succes ____ althans dat laatste  beweren de liefhebbers toch , die zowel tijger salamanders als  axolotl’s  samen houden  als troeteldiertjes

Door een bepaalde aanhoudende omgevingstoestand( soms weleens ” een speling van de natuur”  genoemd :  maar dat verklaard natuurlijk niets tenzij dat het onder de aandacht brengt dat ook toeval (= contingency ) in de zeer ingewikkelde  interacties binnen de deelnemende  ingredienten   aan  blinde   evolutieprocessen     ) ___ bijvoorbeeld een chronisch tekort aan bepaalde grondstoffen die de normale ontwikkelings-paden corrumpeerden ____ en een aantal aanwezige veelbelovende ondersteunende niches en vooral omgevings-opportuniteiten ontwikkelde zich een neotone (fenotype , een epigenetische instelling , of zelfs een eco-vorm ) variant met enig succes uit de oorspronkelijke stamgroep (en/of voorouderlijke soort )

fenotype   EPIGENETICA EPIGENETICS  EPIGENETICA

Neotenie is  (sporadisch) aanwezig bij andere amfibieen , maar het wordt daar in de eerste plaats veroorzaakt door lage concentraties jodium in de voeding (een essentieel element bij het aanmaken van thyroxine hormonen in de schildklier , nodig bij groei en ontwikkeling )….

Maar soms  word het mogelijk geacht te  kunnen  onstaan uit  een reeks  genetische “toevals” – mutaties(die dus de schildklier  en de rest van de fysiologie veranderden/ verbouwden   ? ) .

Ander onderzoek heeft aangetoond dat aanhoudend lage temperaturen ook de produktie van deze hormonen kunnen onderdrukken , derhalve zijn dat ook mogelijke  oorzaken van neotenie en zelfs van zogenaamde epigenetische overerving van die toestand gedurende minstens een paar generaties (–> vergelijk met vroeger rokende grootmoeders die effect hebben op hun achterkleinkinderen zelfs als die grootmoeders    allang overleden zijn ;  de beruchte ” hongerwinter “en de gevolgen daarvan op de lichaamslengte tot in de derde generatie …. )

Niets bijzonders eigenlijk ; ook andere factoren in de omgeving ( elektromagnetische en ioniserende stralingen , bepaalde organische en chemische stoffen zoals bijvoorbeeld colchine ) zijn vanouds bekende mutagene stoffen en  agens

In de Axolotl, is de neotenie nu wel volledig genetisch bepaald (een klein  begin van die genetische  opmaak  =  http://www.axolotl.org/genetics.htm ).

De axolotl is dus GEEN  simpel fenotype of een ontwikkelingsstadium van een bestaande hagedis …het is een daadwerkelijk genotype = een soort  

 

Wanneer de axolotl ( Ambystoma Mexicanum )wordt behandeld met voormelde hormonen zal het dier gewoonlijk beginnen aan  een soort  van  metamorfose , maar in enkele uitzonderings-gevallen kan het dier ook spontaan overgaan in een meer” volwassen “vorm  … zoals het ” wilde- type ” dier (uiteraard geen in het wild voorkomende morph … wild type betekent =met dezelfde tekening en kleuren als de wilde axolotl : het zegt niets over het voorkomen van dergelijke morphen “in het wild ” ) op onderstaande foto …

Over het spontaan onstaan van metamorfoses http://nl.wikipedia.org/wiki/Axolotl“(Axolotl)  ….ondergaat in de natuur geen metamorfose, hoewel het heel soms in een laboratorium gebeurt. Door heel langzaam het waterniveau te verminderen treedt heel soms de metamorfose op; ….”

Het meer(kunstmatig )  ontwikkelde dier lijkt daarbij sterk op een mexicaanse tijger -salamander ras , Ambystoma velasci.

axolotl verwant

A Velasci  <–klik voor vergroting op de foto

Er zijn echter verschillen tussen een tijger salamander en een ‘morpholotl’. De tenen zijn duidelijk verschillend . Het is echter minstens zeer zeldzaam( indien al geen “stadslegende ” ) om een natuurlijk metamorfoserende “wilde” axolotl te vinden .(Foto’s van de hierboven afgebeelde metamorfoserende axolotl ( jawel gehouden als huisdier ) zijn afkomstig van http://www.caudata.org/forum/f46-beginner-newt-salamander-axolotl-help-topics/f48-axolotls-ambystoma-mexicanum/f57-axolotl-free-all/51411-metamorphed-axolotl.html

Axolotls zijn volgens velen dan ook slechts larvea van de Mexicaanse”mol” salamander(s) en zeker geen uitsluitend kunstmatig gevormde salamander-morphen van de axolotl (1)

Maar van welke landbewonende soort is dit dan de kunstmatig volwassen gemaakte “larve”  van deze  “leucistische ” axolotl kleur-variant  ?( en wanneer men zich dus  uitsluitend en  nogal simplistisch  “dilettantisch”  baseert  op   enkele  uiterlijke  en morfologische kenmerken en oppervlakkige  overeenkomstigheden   )  (1)

De axolotl is  wel degelijk een afzonderlijke ,aparte soort molsalamander ( dat kunnen  de genetici  waarschijnlijk daadwerkelijk aantonen  ) =

Een belangrijke aanwijzing is bovendien   = Kunstmatige “volwassen”  gemaakte salamander-morfen (van allerlei kleurvarianten) van de axolotl zijn erg zwak en ongezond en leven over het algemeen niet lang meer ( niet langer dan een jaar ) , ondanks het feit dat ze hetzelfde voedsel blijven eten en in een gepamperde ” huisdier” omgeving verblijven met alle voorzieningen van dien ….. en dat terwijl de onbehandelde axolotl in gevangenschap minstens 25 jaar oud kan worden zoals reeds vermeld   …Ma.w. kunstmatig volwassen gemaakte axolotl exemplaren zijn erg “onfitte ” abnormalen ( in tegenstelling tot de volwassen salamanders van de tijgersalamander ) … Het zijn eigenlijk een soort “gehandicapten” geworden die biochemisch /hormonaal zijn ontregeld = zeg maar vergiftigd ….

De axolotl kan ons bovendien erg veel leren over de differentiatie en plasticiteit van cellen. http://en.wikipedia.org/wiki/Axolotl

Maar daarover heeft PIERRA  het  al eens gehad  in haar blogartikel  “Stamcellen en evolutie  ”

http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/24/stamcellen-en-hun-evolutie/

* overigens  veroorzaken  de homonenlozingen  die verstedelijkte   mensen willens nillens  massaal  in rivieren    dumpen    (bijvoorbeeld    de residu’s  in de urine van vrouwen die de pil gebruiken ) serieuze storingen in de  sekse-verhoudingen  van vissen-soorten die nog   in  de  rivieren trachten te overleven  ….

**  Evolutie en ecologie ( de twee  hoofdoorzaken van de biodiversiteit  ) hangen zeer nauw samen  ( kijk bijvoorbeeld maar eens naar  veranderingen van het klimaat  ,  de  plaatselijke  biografische  en  de  globale  planetaire  diverse  overlevings  en uitstervings- gevolgen daarvan  binnen  de biosfeer )